12 september 2017

Broeders van Liefde gaan door met euthanasie in psychiatrie

Euthanasie bij niet-terminale psychiatrische patiënten moet heel uitzonderlijk maar niet onmogelijk zijn, vindt de raad van bestuur.

Op een persconferentie verdedigde de raad van bestuur van de Broeders van Liefde (Vlaanderen) vanmiddag de visietekst die de organisatie al in maart voorlegde en die op verzet stuitte van generale overste René Stockman. De tekst was nodig om onze patiënten ernstig te nemen als ze een doodsverlangen uiten, zegt voorzitter van het provincialaat Raf De Rycke. Je kan geen echt gesprek aangaan over het levenseinde als je op voorhand zegt wat de uitkomst moet zijn.

Lees de visietekst van de Broeders van Liefde.

Katholiek en leergezag

Ethicus Axel Liégeois: Men vraagt ons of de tekst nog wel strookt met de leer van de katholieke Kerk. Het leergezag benadert de kwestie euthanasie strikt deontologisch en zegt: nee. Maar er is ook een andere, breed gedragen traditie binnen de Kerk, namelijk om ethische uitdagingen proportioneel te benaderen. Onder meer op basis daarvan durven we wel degelijk stellen dat onze visie katholiek is.

Lees de verduidelijking van de Broeders van Liefde bij de katholiciteit van de visietekst.

Twee trajecten

De visietekst blijft de beschermwaardigheid van het leven voorop stellen, al is die niet langer absoluut. Ze moet afgewogen worden tegen andere waarden, die ook niet absoluut zijn. Concreet zullen in de voorzieningen twee trajecten worden voorgesteld als een patiënt een euthanasiewens uit:

  1. euthanasievraag verhelderen en toetsen aan de voorwaarden van de wet
  2. zoeken naar mogelijkheden van behandeling, herstel, levensondersteunende zorg en zinbeleving

De verbinding tussen beide trajecten wordt gemaakt door zorgvuldigheidsvereisten, die de voorwaarden in de euthanasiewet concretiseren en specificeren. Het gesprek wordt gevoerd op 5 niveaus:

  • patiënt
  • artsen
  • interdisciplinair team
  • familie
  • lokale supportgroep

Vooraleer de euthanasie kan worden uitgevoerd, worden de zorgvuldigheidsvereisten getoetst door een externe commissie.

Dit is voor mij eigenlijk het belangrijkste aspect van onze visietekst, zegt Liégeois, en volgens mij een verbetering van de huidige euthanasiewet. Zo komen we niet voor voldongen feiten te staan.

Hellend vlak

De raad van bestuur beseft dat hij de deur op een kier zet in de zorginstellingen van de Broeders van Liefde. Hij erkent de theorie van het hellend vlak, die maakt dat normen almaar opschuiven. Maar ze maken zich sterk dat de zorgvuldigheidsvereisten een goede poortwachter zijn. Liégeois: Het is alleszins beter dan het gesprek over euthanasie niet toe te laten. Weet dat de absolute beschermwaardigheid van het leven ook onbarmhartige effecten kan hebben.

René Stockman

In een reactie laat generale overste René Stockman weten te betreuren dat de raad van bestuur helemaal geen rekening wil houden met deskundigen uit het werkveld die duidelijk bezwaren hebben geuit op de visietekst en dat het geplande overleg onder leiding van Rik Torfs is afgeschoten omdat Torfs geen vertrouwen meer kon stellen in de organisatie Broeders van Liefde België.

De generale overste blijft bereid tot dialoog, maar alleen als die gaat over het al dan niet toepassen van euthanasie, niet over het vinden van een modus vivendi. Intussen legt hij de situatie opnieuw voor aan de bevoegde instanties in het Vaticaan in de week van 25 september. Dat houdt de organisatie niet tegen om de visietekst te beginnen uitrollen. Donderdag wordt het document besproken met directies van zorginstellingen.

bron:kerknet

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum