Liturgische inspiratiedag (aankondiging)

 

Liturgie ter plaatse

Op de website van de Werkgroep Liturgie Heeswijk (WLH) wordt een inspiratie-, leer- en
werkdag aangekondigd op zaterdag 17 april 2010 in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 te ‘s-Hertogenbosch.

Wekelijks en op vele plaatsen zelfs dagelijks wordt liturgie gevierd in statige kerkgebouwen, kleinere zaaltjes, een tot kerk omgebouwde garagebox of in een intieme huiskamer. Wij vieren liturgie om van elkaar en van ‘allen die ons in geloof zijn voorgegaan’ te leren wie we zijn en hoe de wereld is, opdat wij daarin waarachtig kunnen leven. Wij zoeken zin en inspiratie, troost en uitdaging in de verhalen van de Schrift als oudste geloofsdocument. Wij proberen in de liturgie ‘dienst aan God’ en ‘dienst aan mensen’ op elkaar af te stemmen.

Verantwoordelijkheid
De gemeenschap ter plaatse draagt een grote verantwoordelijkheid voor de liturgie. Uit de vele richtlijnen en aangeboden handreikingen moeten mensen ter plaatse keuzes maken: welke bijbelvertaling gebruiken we; wat zingen we, hoe bidden we, hoe vieren we? We zien echter de regelgeving met betrekking tot liturgie met name in de rooms-katholieke kerk steeds strikter worden. Liturgie lijkt steeds minder voorbehouden te zijn aan de gemeenschap ter plaatse en steeds meer een voorgeschreven boek – missaal, rituaal enz. – te zijn dat strikt gevolgd moet worden. Liturgie is echter meer dan voorgeschreven teksten oplezen. Goede liturgie verloopt nooit volgens een ‘spoorboekje’. Alleen liturgie, dicht op de huid en na aan het hart van de mensen gevierd, kan daadwerkelijk ‘dienst aan mensen en dienst aan God’ zijn. De plaatselijke gemeenschap is dan ook een lerende gemeenschap; de liturgie als het ‘vierhuis’ krijgt mede gestalte vanuit het ‘leerhuis’. Zo leert zij keuzes te maken en neemt zij haar verantwoordelijkheid voor de liturgie ter plaatse serieus. In zekere zin zouden de geloofsgemeenschappen een houding van ‘constructieve ongehoorzaamheid’ moeten aanleren. Niet omwille van het protest, niet omwille van de strijd, maar omdat gemeenschappen recht hebben op goede liturgie die geworteld is in de verhalen uit de Bijbel, de traditie én de cultuur van de vierende gemeenschap.

Inspireren, leren, werken
Met een eerste inspiratie-, leer- en werkdag willen wij geloofsgemeenschappen bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor de liturgie ter plaatse. We willen stimuleren dat dit besef van verantwoordelijkheid toeneemt en dat de plaatselijke gemeenschap leert onderscheiden tussen wat ‘goed’ en wat ‘niet goed’ is. ‘s Morgens gaan Huub Oosterhuis en Gerard Rouwhorst in op deze thematiek. In workshops gaan we in gesprek over de diverse onderdelen van de liturgie. Met een artistieke presentatie laten we zien dat liturgie, de eeuwen door, heel divers en veelkleurig is geweest.

Voor wie, door wie
De inspiratie-, leer- en werkdag vindt plaats op zaterdag 17 april 2010. De dag richt zich vooral op hen die veranwoordelijk zijn voor liturgie, de liturgiemakers: voorgangers, leden van liturgische werkgroepen, leden van koren, parochianen en gemeenteleden. Medewerking wordt verleend door het pastoreskoor uit Breda. De inspiratiedag wordt georganiseerd door de redactie van het tijdschrift Vieren van Uitgeverij Abdij van Berne, de Stichting Leerhuis & Liturgie, de Werkgroep Liturgie Heeswijk en de stichting Midden onder U.

 

Aanmelden via info@bureaumamre.nl
Kosten € 20,- over te maken op ING 3007452
t.n.v. Abdij van Berne, inz. Liturgisch Apostolaat  Heeswijk m.v.v. Liturgiedag.