Onrust in Missionair Nederland

Oprichting nieuwe bisschoppelijke Commissie
Binnenkort wordt de ‘Bisschoppelijke Commissie voor Missie en Ontwikkeling’ (BCMO) opgericht. Deze commissie zal gaan over de Adventsactie, de Vastenactie en de Pinksteractie en over enkele andere missionaire organisaties. De Nederlandse bisschoppen zijn in overleg getreden om in dit verband tot nieuwe afspraken en procedures te komen, zo laten zij vandaag weten.

Solidaridad stopt met Adventsactie
Gisteren maakte de hulporganisatie Solidaridad bekend dat zij na veertig jaar stopt met de Adventsactie, omdat Solidaridad ‘niet akkoord gaat met de bisschoppelijke zeggenschap over de fondswerving en campagnes’.
Solidaridad-directeur Roozen zei gisteren in een perscommuniqué dat ook Cordaid, CMC en MIVA nadelen van de nieuwe structuur ondervinden: “De ruimte die de missionair-diaconale organisaties in het verleden hadden om vanuit een eigen verantwoordelijkheid te communiceren met de parochies behoort hiermee tot het verleden.”

Publicitaire uitglijder
De bisschoppenconferentie liet vandaag weten: “Met de andere missionaire organisaties zijn we in constructief overleg om tot goede nieuwe afspraken en procedures to komen. De publicitaire ‘uitglijder’ van Solidaridad heeft helaas wel de geplande zorgvuldige informatieverstrekking naar gelovigen en parochies doorkruist. Wanneer de nieuwe structuur in goed overleg met de missieorganisaties gereed is, zal verdere informatie volgen”

Andere organisaties
Er bestaat in Nederland een veelheid van missionaire organisaties die ieder op zich vanouds een eigendoelstelling en werkveld hadden. De laatste jaren zijn die organisaties in feite meer naar elkaar toegegroeid en is het onderscheid tussen de ene en de andere organisatie voor het publiek niet meer duidelijk. De bisschoppen vinden dat een duidelijker en meer effectieve manier van werken noodzakelijk is en willen dat via een nieuwe opzet bevorderen. Dat is begrijpelijk en misschien zelfs toe te juichen.
De organisaties die na het uitstappen van Solidaridad onder een komende nieuwe structuur willen werken, hebben laten weten dat ze door willen gaan met de kerkelijke collectes.
Het betreft in het bijzonder: Cordaid (de Vastenactie) en Memisa (de medische Missieactie); Het Centraal Missie Commissariaat (CMC), Mensen met een Missie (Pinksteractie) en de MIVA collecte voor de verkeersmiddelen in de missie.

Enkele nadere commentaren

Cordaid
Cordaid-directeur René Grotenhuis: “Op basis van de wens van de bisschoppen om de samenwerking met Cordaid bij de uitvoering van de Vastenaktiecampagnes voort te zetten, ga ik ervan uit dat de uitwerking daarvan voor beide partijen bevredigend zal zijn.”
“De suggestie van Solidaridad dat de bisschoppen op het punt staan de zeggenschap over de projecten over te nemen, is niet juist. Sterker nog, in toenemende mate zijn het eigen projecten van parochies die via Vastenaktie gesteund worden. Door de toegenomen rechtstreekse contacten van parochies in ontwikkelingslanden zijn er steeds meer eigen doelen die door Cordaid op betrouwbaarheid en kwaliteit getoetst worden en daarna opgenomen worden in de te financieren projecten”, aldus Grotenhuis. “Niet de bisschoppen, niet Cordaid, maar de parochies zelf zorgen ervoor dat er aan de basis wordt samengewerkt tussen parochies, bisdommen en congregaties in Noord en Zuid”.

CMC-voorzitter Manon Vanderkaa vertelt dat er een goed overleg is met de bisschoppen in de persoon van mgr. Punt. ‘Voor ons en de collega-organisaties is het o.a. van belang dat de bisschoppenconferentie een rol heeft t.a.v. de besteding van de collecte-opbrengst, maar niet t.a.v. alle andere inkomsten van de fondsenwervende acties.
Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de bestedingen te toetsen op de vraag of het past binnen/aansluit bij onze katholieke identiteit. Daarover wil het Curatorium Week van de Nederlandse Missionaris graag verantwoording afleggen aan de bisschoppenconferentie, maar we moeten voorkomen dat we twee keer hetzelfde werk gaan doen. Het is niet nodig en niet gewenst dat de bisschoppen ook per project/besteding gaan toetsen of het aan ‘katholieke criteria’ voldoet.
In het gesprek in oktober kregen we als organisaties de indruk dat er bij de delegatie o.l.v. mgr. Punt gehoor was voor onze inbreng. Er is toen besloten dat we in 2010 bilaterale gesprekken zouden gaan voeren om per organisatie tot afspraken te komen. In die zin is het besluit van Solidaridad in zekere zin voorbarig, want er ligt dus nog geen besluit/definitief plan bij de bisschoppenconferentie’.

Inkomsten
De inkomsten die de Adventsactie jaarlijks genereerde, bedroegen jaarlijks ongeveer 700.000 euro aan collectes en 3 miljoen euro aan legaten. De Vastenactie is jaarlijks goed voor gemiddeld 5,5 miljoen euro, de Pinksteractie voor 1 miljoen euro.

Missio
De internationale naam voor wat vroeger heette ‘De Pauselijke Missiewerken’ valt buiten de werking van de nieuwe bisschoppelijke commissie. De directeur van iedere landelijke Missio wordt rechtstreeks door ‘Rome’ benoemd. In Nederland is dat de Mill Hillfather Ben Pex. Over de besteding van de gelden die Missio m.n. tijdens de Wereldmissiemaand bijeenbrengt wordt, eenmaal per jaar besloten tijdens een bijeenkomst in Rome van alle nationale directeuren. Deze vergadering staat onder voorzitterschap van het betreffende Vaticaanse departement. De bedoelingen die de Nederlandse bisschoppen willen realiseren t.a.v. overige Nederlandse missionaire organisaties is door de structuur van Missio daar al gerealiseerd. Missio heeft het keurmerk van de erkende fondsenwervende organisaties in Nederland (CBF) en is erkend als ANBI. Dit alles om de gever te garanderen dat de opbrengst maximaal ten goede komt aan het aangegeven doel. Naast fondsenwerving is educatie een van de hoofddoelen van Missio, ga naar: http://www.missio.nl

Foto: uit het tijdschrift MISSIO Wereldwijd, een artikel over de betekenis van grootmoeders in landen van het Zuiden

Niet gecategoriseerd