Gesprekken traditionalisten – Rome lopen vast

Onderstaand artikel is een fraai voorbeeld van een gesprek tussen twee doven. Het toont ook aan welke grote risico’s Benedictusa XVI is aangegaan met het opheffen van de communicatie van de bisschoppen van de uiterst rechte Pius X Broederschap. (red.)

Bernard Fellay, die aan het hoofd staat van Pius X Broederschap, heeft verklaard dat de verzoeningsgesprekken met het Vaticaan spoedig beëindigd zullen worden, zonder dat er in de visies van beide zijde veel zal veranderd zijn.

Bij het begin van deze gesprekken in 2009, waren er al discussies over de veranderingen die het Tweede Vaticaanse Concilie heeft gebracht. Nieuwe problemen zijn ontstaan door het voornemen van Benedictus om Johannes Paulus II zalig te verklaren en door de geplande interreligieuze ontmoeting in Assisi.

standpunt Vaticaan
Paus Benedictus zag de gesprekken als een mogelijkheid de breuk van 21 jaar met de Broederschap te herstellen maar hij voegde wel toe dat de volledige eenheid alleen tot stand zou kunnen komen op basis van een werkelijke erkenning van het leergezag van de paus en het Tweede Vaticaanse Concilie.
De agenda die het Vaticaan aangaf omvatte als onderwerpen: het begrip ‘traditie’, liturgische hervormingen, de uitleg van Vaticanum II in het licht van de katholieke leer, de eenheid van de kerk, de oecumene, de verhouding tussen het christendom en niet-christelijke religies en godsdienstvrijheid.

 

standpunt Broederschap
Fellay verklaarde dat zijn organisatie de gesprekken begon met een andere doelstelling: de tegenstelling laten zien tussen de traditionele leer van de kerk en de ontwikkelingen sinds het Vaticaans Concilie. ‘Dat is ons enige doel’, zei hij ‘de dialoog met het Vaticaan is geen proces met compromissen maar een kwestie van geloof’. Voor hem is het Concilie werkelijk een steen des aanstoots. Het Vaticaan verklaarde het Concilie tot een taboe, ‘waardoor de genezing van de ziekte die de huidige crisis in de kerk is, bijna onmogelijk is’.

Fellay zei dat de Pius X Broederschap zijn leerstellige argumenten in een schrijven aan het Vaticaan heeft voorgelegd en dat er op grond daarvan een theologische discussie heeft plaatsgevonden. ‘Het gaat er ons echt om dat Rome een juist begrip krijgt van het katholieke geloof maar de discussie bracht geen verandering te weeg in het denken van het Vaticaan’.

 

nieuwe punten van verschil
Recente gebeurtenissen in het Vaticaan hebben iedere illusie van voortgang doen verdwijnen. Daarbij doelde hij op de zaligverklaring van Johannes Paulus II en de nieuwe ontmoeting in Assisi voortgaand op die van 1986 en 2002.

Van Johannes Paulus zei hij dat het probleem is ‘dat zijn pontificaat met horten en stoten de verkeerde kant op ging in de koers van wat Rome noemt de geest van Vaticanum II. Het is totaal onbegrijpelijk dat Benedictus de interreligieuze ontmoeting in Assisi opnieuw bijeenroept omdat er een wezenlijk gebrek is aan onderling begrip tussen de verschillende religies. Maar wellicht staat de Paus onder druk om dit toch te doen en is hij ongerust geworden door het recente anti-christelijke geweld. Laten we bidden dat God verhoede dat deze bijeenkomst doorgaat’.

Fellay prees de paus om het toestaan van de zgn. Tridentijnse ritus ‘maar dat heeft tot nu toe weinig resultaat gehad, vanwege het massieve verzet door de bisschoppen’.

 

meer informatie over de standpunten van de broederschap Pius X

 

 

Niet gecategoriseerd