Uitleg van kardinaal en waarschuwing

Kardinaal Eijk heeft een brief geschreven aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers en emeriti waarin hij terugkomt op de ‘kwestie ontslag pastoraal werker en berisping pastoor’. Hij neemt de gelegenheid te baat voor een waarschuwing zo breed mogelijk gericht aan allen die verantwoordelijk zijn voor het vieren van de liturgie.

Hij schrijft o.a.:

Vanuit mijn ambt en verantwoordelijkheid als aartsbisschop van Utrecht urgeer ik dan ook dat alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijke verzorgers die in het Aartsbisdom Utrecht met een pastorale zending werkzaam zijn de voor de H. Eucharistie alsook de voor andere vieringen geldende liturgische voorschriften (zoals onder meer vastgelegd in het Wetboek van Canoniek Recht, het Algemeen Statuut voor het Romeins Missaal en de Instructie Redemptionis Sacramentum 1) kennen en ook zorgvuldig in acht nemen. Hetzelfde geldt voor emeriti en gepensioneerde pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers die in het Aartsbisdom Utrecht actief zijn op het terrein van de liturgie, alsmede voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van een ander bisdom of van een orde of congregatie die een taak vervullen in de H. Eucharistie binnen het Aartsbisdom Utrecht. Pastoors dienen er op toe te zien dat dit ook gebeurt.

Binnenkort zal op de website van het Aartsbisdom Utrecht een document met praktische richtlijnen worden gepubliceerd onder de titel “Over bepaalde onderdelen van de H. Eucharistie en de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen”. Dit document geeft antwoord op een aantal praktische vragen die zijn gerezen over de waardige en juiste viering van de H. Eucharistie.

Mocht ik in de toekomst onverhoopt moeten vaststellen dat voor de H. Eucharistie en/of voor andere vieringen geldende liturgische voorschriften andermaal zijn geschonden, dan zal ik niet schromen om zo nodig de daarvoor verantwoordelijken) canonieke sancties op te (laten) leggen, intrekking van de verleende pastorale zending niet uitgesloten.

lees de volledige brief


Niet gecategoriseerd