Verschijningen Maria in Amsterdam definitief niet erkend

Verdui­de­lij­king ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren

Na consul­ta­tie van en in overeenstem­ming met de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, verklaart bisschop J.Hendriks van Haarlem-Amsterdam het volgende:

“Door de devotie tot Maria, Moeder van alle volkeren, brengen vele gelo­vi­gen hun verlangen tot uitdruk­king en hun streven naar de uni­ver­se­le broe­der­schap van de mensen, met de hulp en de steun van de voor­spraak van Maria. “Maria is onze Moeder, zij is de moe­der van onze volkeren, zij is de Moeder van ons allen” (Fran­cis­cus, homilie van 12/12/2019) en zij nodigt ons uit om mee te werken met het plan van God en met Zijn wens dat wij allen broe­ders zijn en dat steeds meer wor­den (cf. Bene­dic­tus XVI, Enc. Caritas in veritate, n. 42).

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn En­cy­cliek Fratelli tutti: “Voor veel chris­te­nen heeft deze weg van broe­der­schap ook een Moeder die Maria heet. Zij heeft dit uni­ver­se­le moe­der­schap onder het kruis ont­van­gen (Joh. 19,26) en haar aan­dacht gaat niet alleen uit naar Jezus maar ook naar “de overigen van haar kin­de­ren” (Openb. 12, 17). Met de kracht van de Verrezen Heer wil zij een nieuwe wereld voort­bren­gen, waar we allen broe­ders en zusters zijn, waar ruimte is voor ieder die door onze maat­schap­pijen wordt afgedankt, waar ge­rech­tig­heid en vrede stralen” (n. 278).

In deze zin is het gebruik van de titel Vrouwe van alle Volkeren voor Maria op zich­zelf theo­lo­gisch geoorloofd. Het gebed met Maria en op voor­spraak van Maria, Moeder van onze volkeren, dient voor de groei van een wereld die meer verenigd is, waarin allen zich herkennen als broe­ders en zusters, allen geschapen naar het beeld van God, onze gemeen­schap­pe­lijke Vader.

De erken­ning van deze titel mag echter niet wor­den begrepen als een erken­ning – ook niet impliciet – van het bovenna­tuur­lijk karakter van som­mi­ge ver­schijn­selen, in het kader waar­van die titel lijkt te zijn ontstaan. In die zin bena­drukt de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer de gel­dig­heid van het negatieve oor­deel over het bovenna­tuur­lijk karakter van de ver­on­der­stelde “ver­schij­ningen en open­ba­ringen” aan Mej. Ida Peerdeman, een oor­deel dat is goedge­keurd door de H. Paulus VI op 05/04/1974 en ge­pu­bli­ceerd op 25/05/1974. Dit oor­deel houdt in dat allen wor­den uit­ge­no­digd om iedere versprei­ding aan­gaande de ver­on­der­stelde ver­schij­ningen en open­ba­ringen van de Vrouwe van alle Volkeren te staken. Het gebruik van de afbeel­dingen en het gebed kan dus niet op eni­gerlei wijze wor­den beschouwd als een erken­ning – ook niet impliciet – van het bovenna­tuur­lijke karakter van de gebeur­te­nissen in kwestie.

Wat betreft het gebruik van de loutere titel “Vrouwe”, “Onze Lieve Vrouw” of “Moeder van alle volkeren”: de Con­gre­ga­tie heeft zich in het alge­meen niet verzet tegen het gebruik daar­van, als die maar dui­de­lijk ge­schei­den is van de erken­ning van de ver­on­der­stelde ver­schij­ningen. Wanneer Maria wordt aan­ge­roe­pen onder deze titel, moeten her­ders en gelo­vi­gen ervoor waken dat alle vormen van deze devotie zich ont­hou­den van enige ver­wij­zing – ook impliciet – naar de ver­on­der­stelde ver­schij­ningen of open­ba­ringen.”

Haar­lem, 30 de­cem­ber 2020

+ Johannes Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *