Geen zegening van homorelaties (update)

wel van homoseksuele personen

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft zich vandaag duidelijk uitgesproken tegen een kerkelijke inzegening van homoseksuele relaties.

De Congregatie voor de Geloofsleerheeft vandaag maandag 15 maart 2021 eraan herinnerd dat de christelijke gemeenschap en haar priesters geroepen zijn om mensen met een homoseksuele neiging met alle respect en gevoeligheid te verwelkomen. Maar van een sacramentale of zegening van een verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht kan geen sprake zijn. Het antwoord van de congregatie moet onder meer worden gelezen tegen de achtergrond van het Synodale proces in Duitsland, waarin de vraag naar een inzegening van partnerschappen van hetzelfde geslacht groot is.

In bepaalde kerkelijke kringen circuleren allerlei projecten en voorstellen voor de inzegening van verbintenissen tussen personen van het hetzelfde geslacht. Vaak zijn die gemotiveerd door een authentiek verlangen homoseksuelen te accepteren en te steunen door hen wegen aan te bieden om Gods wil in hun leven beter te begrijpen en ten volle te realiseren, schrijft kardinaal Luis Ladaria, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, in de inleiding op het responsum (antwoord) dat de congregatie op 22 februari 2021 formuleerde op een dubium (vraag). Een dergelijke zegening behoort tot de zogeheten sacramentalia: heilige tekenen, verricht door bedienaars van de Kerk, waardoor iets of iemand een godsdienstige betekenis of een spirituele uitwerking kan krijgen, zoals bijvoorbeeld een zegening van een rozenkrans of mediaille of zegening van zieken.

De personen en de relatie

Om in overeenstemming te zijn met de aard van het sacramentale is het daarom noodzakelijk dat wanneer een zegen wordt uitgesproken over bepaalde menselijke relatie, naast de juiste intentie van diegenen die eraan deelnemen, ook datgene wat gezegend wordt objectief en positief geordend is om genade te ontvangen en tot uitdrukking te brengen, in functie van de ontwerpen van God die in de schepping zijn ingeschreven en ten volle geopenbaard door Christus de Heer, onderstreept het document. Daarom zijn alleen die realiteiten die in zichzelf geordend zijn om die plannen te dienen verenigbaar met het wezen van de zegen die door de Kerk wordt verleend. Daarom is het volgens de congregatie niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties, ook niet aan stabiele partnerschappen, die een seksuele praktijk buiten het huwelijk inhouden, d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven, zoals dat het geval is met verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.”

Geen discriminatie, maar een herinnering aan het wezen van het sacrament

Zegeningen van homoseksuele paren verwijzen naar het sacrament van het huwelijk. De katholieke Kerk leert dat het huwelijk een liefdesverbond is tussen één man en één vrouw met het oog op wederzijds geluk en de verwekking en opvoeding van nageslacht. De onwettigverklaring van zegeningen van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht moet daarom volgens het kerkelijke leergezag geenszins worden begrepen als een onrechtvaardige discriminatie, maar wel als een herinnering aan wat ten diepste overeenkomt met het wezen van de sacramenten, zoals de Kerk die verstaat

Catechismus

De brief herinnert tot slot nogmaals aan de Catechismus van de Katholieke Kerk, waarin staat dat mensen met homoseksuele neigingen met respect en tact moeten worden ontvangen. Daarin staat ook dat er wel een individuele zegening kan worden verleend aan mensen met een homoseksuele neiging, die blijk geven van het verlangen om trouw te leven aan de geopenbaarde doeleinden van God zoals voorgesteld door de kerkelijke leer. 

Bron: VIS/KNA/kerknet/kerknet

Reactie voorzitter Duitse bisschoppenconferentie

Diverse reacties in Duitsland

beeld: © https://i2.wp.com/www.mariabode.nl/wp-content/uploads/2021/01/Sergebac7thcentury.jpg?resize=380%2C280&ssl=1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *