Wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd ze te herhalen …..

Een wel zeer toepasselijke uitspraak van schrijver-filosoof George Santayana (1863-1952).
De katholieke kerk in Duitsland is enkele jaren geleden begonnen aan een Synodale Weg, de paus stelt een visitatie in bij het aartsbisdom Keulen, veel beroering over de misbruikproblematiek in de kerk… voor Nederlandse katholieken, klinkt het bekend… maar leert de Duitse kerk van de Nederlandse ervaringen? En leren wijzelf van onze geschiedenis?
De Nederlandse socioloog en diaken Eric Sengers schreef een tot nadenken stemmende gastbijdrage voor de Duitse onafhankelijke katholieke website www.katholisch.de


Wat de Duitse kerk kan leren van de Nederlandse.

De kerk in zijn vaderland was diep verdeeld, maar in Duitsland vond de Nederlander Erik Sengers een goed verbonden nationale kerk – dat was 25 jaar geleden. Tegenwoordig neemt hij omstandigheden waar in Duitsland die vergelijkbaar zijn met die in Nederland destijds. Hij waarschuwt: als de Duitse kerk zich niet richt op pastorale zorg, dreigt het verval.

Door Erik Sengers  | Amsterdam – 29 mei 2021

Toen ik 25 jaar geleden als Nederlander in Duitsland ging studeren, bevond ik me in een kerkcrisis: aan de ene kant vond ik de katholieke kerk, de kerk van mijn jeugd, interessant en aantrekkelijk. Ik was onder de indruk van alles wat ze deed op sociaal gebied en wilde ook meedoen. Aan de andere kant was de kerk in mijn vaderland in die tijd sterk gepolariseerd: de kampen die zich  progressief of orthodox noemden, betreden elkaar fel. Je moest een keuze maken maar niemand die oriëntatie bood.

Destijds vond ik in Duitsland wat ik zocht: de Volkskirche. De verschillende vleugels waren verwikkeld in een breed intellectueel debat en de sociale verenigingen hadden invloed op de samenleving. Er waren kerkdiensten met mooie liturgie die door verschillende generaties werden bijgewoond. Zo wilde ik de kerk ervaren en met dit visioen keerde ik terug naar mijn vaderland.

Juist vanwege deze positieve ervaringen gaat me de huidige situatie van de kerk in Duitsland bijzonder aan het hart. Er is sprake van racisme , machtsmisbruik en patriarchale structuren. Publieke personen worden zwaar bekritiseerd, niet om wat ze deden, maar om wat ze hadden moeten doen of wat ze hebben verwaarloosd. Er worden eisen gesteld en verwachtingen gewekt, zo hoog dat teleurstellingen onvermijdelijk zijn. Maar als er geen duidelijke vooruitgang is, zullen mensen de kerk blijven verlaten, ze stemmen met de kerkbelasting (Kirchensteuer).

De kloven tussen de fronten worden dieper en dieper: beide partijen lijken elkaar niet meer te begrijpen – te willen begrijpen. Dit is niet langer de kerk die mij inspireerde tot nieuw engagement, om haar bronnen verder bloot te leggen, op te komen voor anderen en hen moed te geven in deze gemeenschap.

Parallellen met de Nederlands Pastoraal Concilie

De ontwikkelingen in Duitsland doen me denken aan de geschiedenis van het Nederlands Pastoraal Concilie, internationaal in bepaalde kringen zeer geroemd als teken van vernieuwing. Maar uiteindelijk leverde het weinig op voor de kerk. 
Het begon als een gesprek over de noodzakelijke veranderingen in de kerk: de discussie – net als nu in Duitsland, alsof er niets veranderd is – over macht en ambt in de kerk, over huwelijk en seksualiteit, over priesters en het celibaat , over liturgie en oecumene en vooral over maatschappelijke verantwoordelijkheid  van christenen. Er werden ferme resoluties aangenomen, die, omdat de status van het Pastoraal Concilie onduidelijk was (net zoals in Duitsland vandaag met de Synodale Weg), op niets uitliepen. En zo eindigde het dat de kerk verdeeld raakte in twee kampen, die elkaar fel bevochten.

Pastoraal_Concilie_in_gebouw_de_Leeuwenhorst_te_Noordwijkerhout.

Het Nederlandse Pastoraal Concilie kwam van 1966 tot 1970 in Noordwijkerhout bijeen en stemde onder meer met een overweldigende meerderheid voor de afschaffing van het verplichte celibaat. De meeste hervormingsbesluiten werden onder Romeinse druk geleidelijk teruggedraaid. Tot op de dag van vandaag is het controversieel of ‘Noordwijkerhout’  het verval van de Nederlandse kerk heeft versneld of gewoon niet kon stoppen. (6e Algemene Vergadering 1970)

Tussen deze twee kampen is het centrum van de kerk in Nederland volledig verdampt: twee of drie generaties zijn verloren gegaan. De katholieke sociale organisaties, de katholieke scholen, de katholieke jeugdbewegingen, de katholieke ziekenhuizen en verpleeghuizen, de katholieke universiteit – de kerk heeft met deze instellingen geen enkele relatie meer, als ze überhaupt nog bestaat. 

Bovendien heeft het de kerk helemaal geen vernieuwing gebracht: de behoudenden hebben zich gefocust op het handhaven van de traditionele liturgie, op vroomheid en de kerkstructuur. En de progressieven zijn zo vastgelopen in hun vernieuwingen dat ze nog steeds liturgie vieren op eenzelfde manier als 40 jaar geleden en zo een nieuwe orthodoxie hebben gecreëerd. Een goede vernieuwing zou waarschijnlijk ergens in het midden zijn uitgekomen.

Met de kennis van nu kunnen we stellen dat er waarschijnlijk te veel energie werd verspild aan binnenkerkelijke vragen. Voor mij was en is de kerk een middel tot een doel. De Kerk is er om ​​ruimte te creëren, een gemeenschap waar de troostrijke en hoopvolle boodschap van het evangelie wordt gehoord, verteld, ervaren en beleefd. Waar het gaat om waarden als genade, vergeving, barmhartigheid. Waar echt naar mensen wordt geluisterd en waar ze zo tot hun recht kunnen komen. Waar we vieren en God danken dat we zo intens leven dat het verder gaat dan de dood.

Gevaar om je te beperken tot binnenkerkelijke vragen

We moeten steeds weer mensen uitnodigen in deze gemeenschap om hen te laten zien hoe mooi het is dat het koninkrijk van God in onze wereld is aangebroken, en zo de mens en de wereld tot in de perfectie, het volle leven, te dienen. Tot op de dag van vandaag hebben de Nederlandse katholieken zich zo geconcentreerd op vraagstukken binnen de kerk, dat ze dit doel uit het oog zijn verloren. Mijn zorg is dat ook de Duitse katholieken dit uit het oog zullen verliezen.

Je kunt tegenwerpen: “Mooie visie! Dat willen we allemaal, maar de dagelijkse praktijk is anders.” Natuurlijk ben ik ook bekend met deze kerkpraktijk: mijn familie en ik hebben ook te kampen met slechte koormuziek, met priesters van buitenlandse afkomst die moeilijk te begrijpen zijn, met eigenzinnige pastoors, met een onwaardig uitgevoerde liturgie, met Caritasvoorzitters die autoritair optreden, met niet eens middelmatige catechese, met autoritaire diakens. Veel mensen in dienst van de kerk en kerkelijke vrijwilligers doen er alles aan om de Heilige Geest voor de wereld verborgen te houden. Maar als je het evangelie naar je hand probeert te zetten, daagt het je niet langer uit om ervoor of ertegen te kiezen. Misschien moet je deze kerkelijke situatie eerst doorstaan ​​om je werkelijk te kunnen concentreren op wat er wezenlijk op het spel staat.

U, kunt ook als bezwaar tegen mij opwerpen: “u praat makkelijk, u bent man, heteroseksueel, getrouwd katholiek, diaken gewijd, in dienst van de kerk.” Dat klopt en het maakt me bescheiden. 
Ik kan niet uit persoonlijke ervaring spreken over het ongelooflijke lijden dat slachtoffers hebben ondervonden door seksueel misbruik. Ik heb zelf de frustraties van vrouwen niet ervaren, de teleurstellingen van homoseksuelen, de onmacht van gescheiden vrouwen of het gevoel van miskenning van oecumenisch getrouwde mensen. Maar ik ken velen die me erover hebben verteld, en als permanente diaken en als militaire aalmoezenier sta ik midden tussen de mensen – midden in de wereld van degenen die ver weg zijn en vervreemd van de kerk.

“Als je het evangelie naar je hand zet daagt het je niet meer uit om ervoor of ertegen te kiezen”

Voor mij in de kerk gaat het erom mensen enthousiast te maken om met de ander om te gaan. Mijn criterium voor succes of minder succes is: lukt het een geloofsgemeenschap om de Geest van Christus zichtbaar te maken? Zal het haar lukken om te laten zien hoe mooi, waar en goed het is om te leven vanuit de liefde van God? Lukt het ons om mensen uit te nodigen voor deze geloofsgemeenschap? Met deze vragen in het achterhoofd lijken onderwerpen als gehuwde priesters , diakenwijding van de vrouw, of het zegenen van homoseksuele stellen mij niet het belangrijkste. Ze zijn voor mij te binnenkerkelijk en  gaan voorbij het hoofddoel.

Een vergelijking met andere kerken suggereert ook dat een gemeenschap niet per se aantrekkelijker wordt als ze zich in deze richting opent: De situatie van de Anglicaanse Kerk in Groot-Brittannië, de Protestantse Kerk in Duitsland of de voormalige staatskerken in Scandinavië is zeker niet beter dan die van de katholieke kerken in Europa. Dit toont aan dat de boodschap van Gods liefde voor deze wereld onbegrijpelijk en onbegrijpelijk blijft in zijn diepte en breedte – met of zonder getrouwde priesters of diakens – en dat we ons liever persoonlijk en als gemeenschap met deze liefde moeten verbinden om deze zichtbaar te maken naar de wereld dichtbij. We kunnen en moeten daarom dicht bij vrouwen en homoseksuelen staan ​​in hun problemen. Hetzelfde geldt voor migranten, ouderen, werklozen en gehandicapten in hun specifieke behoeften. Er moet veel meer worden gedaan dan eenvoudige oplossingen voor deze complexe problemen, en er moet meer worden gedaan dan we nu doen.

Maak optimaal gebruik van de beschikbare speelruimte

Het is typisch katholiek – ook typisch Duits en Nederlands trouwens – om alles van de gezagsdragers te verwachten. Maar de aantrekkelijkheid van de lokale geloofsgemeenschap is niet per se afhankelijk van de discussies op dit niveau. Als je een actieve, gelukkige, betrokken, feestende, troostende en  geïnspireerde gemeenschap bent, zullen mensen je vinden. Het is mijn ervaring dat de huidige vormen van kerkstructuur, kerkrecht en liturgie hiervoor voldoende mogelijkheden bieden, maar veel te weinig benut worden.

Mijn argument kan worden samengevat in een anekdote en een retorische vraag: In de kroniek van een kerksluiting lees ik dat de parochie de doopvont in de berging had weggezet omdat “er in de afgelopen jaren geen dopen meer zijn geweest.” Als de parochiecultuur zo is, komt er natuurlijk ook niemand langs. In de parochie waaraan ik verbonden ben daarentegen zullen we tegen het einde van het jaar minstens drie volwassenen hebben begeleid naar de doop en vier echtparen naar het huwelijk.

Als u de kerkdeur of de pastorie opendoet, wat zegt u dan? Moet u nog eens nadenken of u echt bij deze club wilt horen? Of zegt u hoe fijn het is om door geloof in een gemeenschap te leven en met deze persoon op pad te gaan?

Door Erik Sengers

Over de auteur
De Nederlandse godsdienstsocioloog en kerkhistoricus Erik Sengers werkt als militair aalmoezenier en is verbonden aan de theologische faculteit van Tilburg University. Sinds 2011 is hij permanent diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *