Lekenbroeders kunnen vanaf nu ook oversten van religieuze ordes worden

Een lang gekoesterde wens van veel mannelijke religieuze gemeenschappen gaat in vervulling: in de toekomst kunnen ook broeders zonder priesterwijding overste en abt worden. Dat heeft paus Franciscus bepaald in een wettekst die deze woensdag werd gepubliceerd en die onmiddellijk van kracht wordt.

Het document van de paus verandert canon 588 §2 CIC en verleent betreffend Vaticaans ‘ministerie’ de bevoegdheid “naar eigen goeddunken en in individuele gevallen” om het ambt van overste van een religieuze instelling ook voor niet-geestelijken open te stellen. Details worden geregeld in het decreet. De paus besluit hiertoe op grond van ingediende verzoeken. 

Het decreet regelt in vier artikelen de verschillende niveaus van goedkeuring voor de benoeming van een niet-gewijde religieuze tot het hoofd van zijn instituut, afhankelijk van of hij is benoemd tot plaatselijke overste, een grote overste of gekozen als de hoogste bestuurder. In de laatste twee gevallen kan de Congregatie van Religieuzen instemmen met de beslissing. Het behoudt zich het recht voor om “het individuele geval en de door de hoofdmoderator of het generaal kapittel gegeven redenen te evalueren”.

Kern van roeping: Godgewijd leven

Het was een lang gekoesterde wens van bepaalde mannelijke orden, zoals de franciscanen, benedictijnen of salesianen, dat broeders – dat wil zeggen leden van de orde die niet tot priester gewijd zijn – ook toegang zouden krijgen tot alle leidinggevende posities in religieuze gemeenschappen. De achtergrond is de gedachte dat niet het priesterschap maar het godgewijde leven als zodanig de kern van deze roeping vormt. Paus Franciscus, die als jezuïet zelf een religieus is, gaf jaren geleden al blijk van openheid voor deze zorg . Historisch gezien ontwikkelde het religieuze leven zich uit de leken. Stichters van religieuze orden zoals Franciscus van Assisi waren niet per se priesters.

De maatregel van de paus past in zijn visie van bestrijding van het clericalisme (red.)

(Vaticaan nieuws)

beeld: https://www.vaticannews.va