Synodale Weg: duidelijke stem voor vrouwendiaconaat

“Zelden zo’n duidelijke uitspraak”

De katholieke kerk in Duitsland wil vrouwen toegang geven tot gewijde ambten. Dit werd besloten door een grote meerderheid van de Algemene Vergadering van de Synodale Weg. Nu krijgen de bisschoppen de opdracht om dit thema in Rome aan de orde te stellen.

Na een controversieel, soms emotioneel debat op zaterdag in Frankfurt, keurde de Algemene Vergadering van de Synodale Weg met een grote meerderheid (93,6 procent) een document goed dat pleitte voor meer deelname van vrouwen aan diensten en ambten van de katholieke kerk. Ook 80,7 procent van de bisschoppen stemde voor. Het besluit werd met een lang, staand applaus begroet.

Bisschoppen zouden in Rome moeten werken voor goedkeuring

Volgens de tekst zullen de Duitse bisschoppen in Rome campagne voeren voor de toelating van vrouwen tot het diaconaat, en zullen verdere overwegingen vanuit Duitsland over het openstellen van alle gewijde ambten in de universele kerk naar voren worden gebracht. De dogmaticus Margit Eckholt formuleerde het als het overnemen van een “theologische pleidooi” voor de participatie van vrouwen. Het bindende karakter van de bestaande verklaringen van het leergezag, die tot nu toe vrouwen categorisch hebben uitgesloten van gewijde ambten, moet dus kritisch worden onderzocht.

Bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück benadrukte dat “zelden de bisschoppen zo’n duidelijke uitspraak hebben gedaan ten gunste van het diaconaat van vrouwen”. 
De tekst zegt: “De pastorale overwegingen en het theologisch onderzoek vanuit de context van de Duitse lokale kerk worden op alle niveaus van internationaal overleg ingebracht in het universele kerkelijke discours.” Er moet voor worden gezorgd dat de argumenten worden opgenomen in het universele synodale proces van de kerk dat door paus Franciscus is geïnitieerd en in intercontinentale perspectieven wordt besproken.

Versterk theologisch onderzoek naar het vrouwendiaconaat

De Duitse bisschoppen wordt ook gevraagd om ervoor te pleiten dat de bisschoppenconferenties inspraak krijgen bij de benoeming van leden van pauselijke of curiale commissies om te adviseren over vraagstukken die verband houden met het diaconaat. Daarnaast zal het theologisch onderzoek in Duitsland naar het vrouwendiaconaat worden geïntensiveerd.

Het thema van de sacramentele bediening aan mensen van alle geslachten moet ook worden voortgezet in de organen van de Duitse bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse katholieken. Een compromis in dit document is dat er niet meer wordt gesproken over een diaconaal ‘bestuursbureau’.

De tekst, getiteld “Vrouwen in sacramentele bedieningen – Perspectieven voor de wereldkerkdiscussie” sluit aan bij de basistekst over vrouwen in de katholieke kerk, die al op de vorige vierde algemene vergadering werd aangenomen. 

diaken/diaconaat

Het ambt van diaken is een van de oudste in de kerk en staat in de eerste plaats voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De term diaken is afgeleid van het Griekse woord “diakonos”, wat dienaar of helper betekent. In de roomse kerk van de eerste eeuwen werkten diakenen in de zorg voor armen en zieken of als assistenten van de bisschop in het gemeenschapsbestuur en bij kerkdiensten.

bron: Synodaler Weg/domradio

beeld: © Synodaler Weg/Maximilian von Lachner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *