Werkdocument Synodesessie oktober verschenen – update

Het persbureau van de Heilige Stoel publiceert vandaag het ‘Instrumentum Laboris’, de tekst die het werk van de tweede sessie van de XVIe Algemene Vergadering van de Synode in oktober zal leiden. Een van de aandachtspunten van het document is de behoefte aan transparantie en verantwoording, en de rol van vrouwen in de Kerk.

Door Isabella Piro

Hoe een missionaire synodale Kerk te zijn? Dat is de vraag die centraal staat in het Instrumentum laboris (IL) voor de komende sessie van de Bisschoppensynode, die plaatsvindt van 2 tot 27 oktober. Het zal de tweede sessie zijn van de XVIe Algemene Vergadering, na die van 2023. Het Instrumentum (IL) – biedt äanwijzingen en voorstellen” eerder dan “vooraf vastgestelde antwoorden”.
Deze gaan over hoe de Kerk, als geheel, kan reageren “op de noodzaak om ‘synodaal in missie’ te zijn”. Dat wil zeggen, een Kerk te zijn die dichter bij de mensen staat, minder bureaucratisch, waar alle gedoopten – binnen hun verschillende bedieningen en rollen – medeverantwoordelijk zijn en deelnemen aan haar leven.

De vijf delen van het document

Het document bestaat uit vijf delen: inleiding, grondslagen en drie centrale delen.

 • In de inleiding blikt het IL terug op de reis die tot nu toe is afgelegd en worden de mijlpalen benadrukt die al zijn bereikt, zoals het wijdverbreide gebruik van de synodale methodologie van het Spirituele Gesprek.
 • De fundamenten (nn. 1-18) gaan vervolgens in op het begrip synodaliteit, gezien als een pad van bekering en hervorming. In een wereld die gekenmerkt wordt door verdeeldheid en conflicten, wordt benadrukt dat de Kerk geroepen is om een ​​teken van eenheid te zijn, een instrument van verzoening en luisterend oor voor iedereen, met name voor de armen, de gemarginaliseerden en de minderheden die van de macht zijn uitgesloten.
  Waardering van vrouwen in de kerk
  Het IL besteedt ook ruimschoots aandacht aan de de rol van vrouwen op alle terreinen van het leven van de Kerk (nrs. 13-18). Daarbij ligt de nadruk op de noodzaak om hun charisma en roeping meer te erkennen.
  “God heeft vrouwen uitgekozen als de eerste getuigen en verkondigers van de Verrijzenis, daarom genieten zij door de Doop volledige gelijkheid, ontvangen zij dezelfde uitstorting van gaven van de Geest en worden zij geroepen tot de dienst van Christus’ missie.”
  Deelname en verantwoordelijkheid
  In sommige culturen, blijft de aanwezigheid van machismo sterk”; daarom een oproep aan de tweede synodale sessie tot “een bredere deelname van vrouwen aan de processen van kerkelijk onderscheidingsvermogen en alle stadia van besluitvormingsprocessen”, samen met “bredere toegang tot verantwoordelijke posities in bisdommen en kerkelijke instellingen”, evenals in seminaries, instituten, theologische faculteiten, en “een toename van het aantal vrouwelijke rechters in alle canonieke processen.”
  De suggesties hebben ook betrekking op vrouwelijke religieuzen. Het benadrukt de noodzaak van “grotere erkenning en steun” voor hun leven en charisma’s, samen met “hun tewerkstelling in verantwoordelijke posities.”
  Theologische reflectie op vrouwelijk diaconaat gaat door
  Wat de toelating van vrouwen tot het diaconale ambt betreft, meldt de IL dat dit door “sommige plaatselijke kerken” wordt gevraagd, terwijl andere “hun verzet herhalen” (nr. 17). Het thema “zal niet het onderwerp van het werk zijn” in oktober, en daarom is het terecht dat “de theologische reflectie wordt voortgezet.” In ieder geval wordt de wens benadrukt “de wens om alle bedieningen die door de leken (mannen en vrouwen) worden uitgeoefend, te versterken”, en het neemt ook nota van de vraag om “voldoende opgeleide lekenmannen en -vrouwen te laten bijdragen aan de prediking van het Woord van God, ook tijdens de viering van de eucharistie.” (nr. 18).

Deel I – Relaties met God, tussen broeders en zusters en tussen de kerken

Na de inleiding en de grondslagen richt het IL zich op de relaties (nrs. 22-50) die het de Kerk mogelijk maken synodaal te zijn in haar missie: dat wil zeggen, relaties met God de Vader, onder broeders en zusters en tussen de Kerken onderling. Charisma’s, bedieningen en gewijde bedieningen zijn daarom essentieel in een wereld en voor een wereld die, te midden van vele tegenstellingen, op zoek is naar gerechtigheid, vrede en hoop.

Vanuit de lokale kerken klinkt ook de stem van jongeren. Zij vragen om een ​​Kerk die niet bestaat uit structuren of bureaucratie, maar die gebaseerd is op relaties die worden geleefd en bezield door dynamiek en paden.
Vanuit dit oogpunt kan de Algemene Vergadering van Oktober het voorstel analyseren om nieuwe ministeries op te richten, zoals dat van ‘luisteren en begeleiden’.

Deel II – De weg van vorming en gemeenschapsonderscheiding

Deze relaties moeten vervolgens op christelijke wijze worden ontwikkeld langs de wegen (nrs. 51-79) van vorming en ‘gemeenschapsonderscheiding’, waardoor de kerken passende beslissingen kunnen nemen, waarbij de verantwoordelijkheid en deelname van iedereen wordt vastgelegd.
Het IL spreekt over een “school van synodaliteit” verweven in generaties. Allen, “de zwakken en de sterken, kinderen, jong en oud” hebben “veel te ontvangen en veel te geven.” (n. 55).

Het belang van verantwoording

“Een synodale Kerk heeft zowel een cultuur als een praktijk van transparantie en verantwoording nodig, die essentieel zijn voor het bevorderen van het wederzijdse vertrouwen dat nodig is om samen op te trekken en medeverantwoordelijkheid te dragen voor de gemeenschappelijke missie” (nr. 73).
Het werkdocument benadrukt dat vandaag de dag “de vraag naar transparantie en verantwoording in en door de Kerk is ontstaan ​​als gevolg van het verlies aan geloofwaardigheid door financiële schandalen en, nog meer, seksueel misbruik en andere vormen van misbruik van minderjarigen en kwetsbare personen. Het gebrek aan transparantie en verantwoording voedt klerikalisme”. (n. 75).

Evaluatiestructuren nodig

Verantwoording en transparantie, hebben ook invloed op “pastorale plannen, evangelisatiemethoden en de manier waarop de Kerk de waardigheid van de menselijke persoon respecteert, bijvoorbeeld met betrekking tot de arbeidsomstandigheden binnen haar instellingen” (nr. 76). Daarom zijn “structuren en vormen noodzakelijk van regelmatige evaluatie van de wijze waarop ministeriële verantwoordelijkheden van allerlei aard worden uitgeoefend.” (nr. 77).
De Kerk moet de publicatie van een jaarlijks verslag garanderen, zowel over het beheer van de activa en hulpbronnen als over de uitvoering van de missies, met inbegrip van “een illustratie van de initiatieven die zijn ondernomen op het gebied van de bescherming (bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen)” (nr. 79).

Deel III – Plaatsen van oecumenische en interreligieuze dialoog

Vervolgens analyseert het IL (nr. 80-108) de plaatsen waar relaties en werkwijzen vorm krijgen. Door ons uit te nodigen om een ​​statische visie op kerkelijke ervaringen te overwinnen, erkent het werkdocument hun pluraliteit. De grote thema’s van oecumenische, interreligieuze en culturele dialoog worden geplaatst worden in deze context geplaatst.
Ook in deze context vinden we de zoektocht naar vormen van uitoefening van het Petrusambt open voor de ‘nieuwe situatie’ van de oecumenische weg (nrs. 102 en 107).

Pelgrims van hoop

Het Instrumentum laboris sluit af met een uitnodiging om de reis voort te zetten als ‘pelgrims van hoop’ met het oog op het Jubeljaar 2025 (nr. 112).

De volgende vergadering

De volgende vergadering zal modules volgen die overeenkomen met secties van het Instrumentum Laboris, inclusief tijden voor gebed en presentaties. De vergadering van oktober zal worden afgesloten met een slotdocument, waarmee het synodale proces wordt voortgezet, aangezien “het hele volk van God in elke lokale kerk zal worden opgeroepen om de roeping om te groeien als een synodaal missionair volk te concretiseren.”

Lees het commentaar van Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad

Ga naar de volledige tekst van het Instrumentum

bron: vatican news

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *