Artikel van de maand, nagekomen

kerstboodschap van paus Johannes XXIV


Paus Benedictus XVI heeft zich teruggetrokken en zijn intrek genomen in een klooster in Beieren, waar hij geniet van een welverdiende rust en een goed ver­ zorgde oude dag. Met het oog op het komende kerstfeest – het eerste tijdens zijn pontificaat – richtte onze nieuwe Italiaanse paus zich alsvolgt tot ons. Met een knipoog naar kardinaal Carlo Maria Martini, emeritus aartsbisschop van Milaan.
(Door André van Kempen)

Cari genitori .. , Beste ouders … Hebt u even tijd om deze brief te lezen? Ik zou heel graag een aantal zaken waarover ik me zorgen maak en waarbij ik misschien een advies voor u heb met u willen delen. Wie weet wat voor een dag u achter de rug hebt? Waarschijnlijk een overvolle werkdag door een overladen agenda, met veel spanning en lange files. Nauwelijks thuis wordt u direct aangesproken door uw dochter die in de problemen zit of door een van de kleintjes die aandacht vraagt voor zijn huiswerk waar hij niet uitkomt. ..
En dan val ik u zo maar lastig met een boodschap van mijn kant. Mag ik u zeg­ gen dat ik met u meeleef, dat u mij ter harte gaat en dat ik u graag zeg bij u te willen zijn, naast u te staan om u mijn oprechte bewondering uit te spreken. U hebt de ongelooflijk zware taak op u genomen om vandaag de dag voor kinderen te zorgen en hen op te voeden. De taak waarvoor u zich gesteld ziet vraagt zoveel geduld en uithoudingsvermogen, dienst­baarheid en opofferingsgezindheid. Weet dat ik u hier voortdurend om bewonder. Constant op de bres staan voor de toe­komst van uw kinderen niet alleen in uw gezin, maar ook politiek en maatschappe­ lijk is een enorm zware opgave.

Eerlijk gezegd maak ik me in stijgende mate ongerust over vele jonge mensen die steeds minder zicht hebben op de toekomst, alsof niemand hen ooit heeft voorgehouden dat hun leven niet door het lot bepaald wordt of louter toeval is, maar een appèl, uitdaging, een roeping zoals vroeger werd gezegd. Over die roeping van uw kinderen wil ik het met u heb­ ben, u uitnodigen voor hen een horizon van hoop te openen en voorzover in uw vermogen hen te behoeden voor bestaans-­ angst, onverschilligheid en verveling.
Met Kerstmis beseffen we meer dan ooit geboren te zijn uit onderlinge liefde en te leven van elkaars genegenheid. En hoe
de Vader van Jezus van Nazaret, kind van Betlehem, in hem van ons houdt. Met een groot dichter uit de Nederlanden bidden en zingen wij in deze dagen met u: Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo teer en kwets­ baar als wij zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn. Wij zijn geroepen te LEVEN – met hoofdletters dus; met een levensproject tot geluk en bevrijding voor onszelf en voor elkaar. Dit gun ik u allen zo van harte en wees ervan overtuigd dat ik uw zorgen deel.

Zorg goed voor elkaar als partners, neem de tijd om van elkaar te houden en de liefde te vieren. Voortdurende haast, routine en vervlakking zijn dodelijk voor u en uw kinderen. Gun elkaar de tijd uit te groeien tot authentieke menswording. Vandaag met Kerstmis begrijpen we dit messiaanse ideaal beter dan ooit. Het vraagt om dagelijkse toewijding en zorg voor uw relatie.

Ik zou u willen uitnodigen het gesprek met uw kinderen gaande te houden en te koesteren, hoe moeizaam en gecom­ pliceerd dit ook kan zijn. Tracht ook hiervoor samen rust en ruimte te vinden. Ik wens u van harte toe dat u zich niet laat ontmoedigen wanneer een of ander niet loopt zoals u het zelf graag ziet of wilt. Groot vertrouwen in uw wijze van opvoeden wens ik u toe en dat u daaraan veel plezier beleeft. Te veel ouders zijn moedeloos geworden omdat ze de aanslui­ ting met hun kinderen menen verloren te hebben en elkaar niet langer te kunnen volgen en begrijpen. De leefwereld van hun kinderen lijkt steeds raadselachtiger en ontoegankelijker voor hen te worden. Te veel jonge mensen schrikken ervoor te­ rug definitieve keuzes en bindende afspraken te maken. Voor ze het weten parkeren ze hun idealen in voorlopigheid, verliezen hun identiteit en zicht op de toekomst. Ik zou zo graag willen dat jongelui opgroei­ en met ouders, die hen moed en motivatie aanreiken, hen vertrouwd maken met het visioen dat we elkaar in deze kerstdagen van harte toewensen.

Tenslotte vraag ik u om eens te proberen er in uw gezin in het weekend een vast punt van te maken om samen stil te staan bij wat u bindt en bezighoudt. Op deze manier kunt u uw kinderen eigentijds vertrouwd maken met de levensstijl van Jezus van Nazaret. Ik zou het heel bijzon­ der vinden als dit uitliep op een moment, waarop u met elkaar deelt wat u motiveert en op de been houdt. U voelt wel aan, dat dit bijna vanzelf leidt tot een samenzijn in gebed. Het is mij een lief ding waard wan­neer u als ouders samen met uw kinderen zou bidden, in brood en wijn de Heer Jezus gedenken, de goede God danken, elkaar zegenen en een goede nieuwe week toewensen. Onze joodse broeders en zusters doen het ons elke week nog voor. Gezien het priestertekort zal dit, naar het zich laat aanzien, op tal van plaatsen weer de normale gang van zaken worden. Wees ervan verzekerd dat de Heer in uw midden is. Ik wens u een zalig Kerstfeest toe.
Johannes XXIV

PS. U moet er niet vreemd van opkijken, als tijdens de zegen Urbi et Orbi de Zwit­serse Garde op het St. Pietersplein niet met hellebaarden, maar met feestschal­meien is uitgerust. Een herder loopt de schapen niet voor de voeten maar volgt ze op de voet

Niet gecategoriseerd