Bij 25 jaar Roerom

 

Gisteren of vandaag, 18 juni valt de jongste uitgave van De Roerom op uw deurmat. Het is een gedenkwaardig nummer omdat hiermee de vijf en twintigste jaargang wordt voltooid. Vijf en twintig jaar lang hebben tientallen vrijwilligers talloze uren van hun vrije tijd gegeven om u op de hoogte te houden van en aan het denken te zetten over ontwikkelingen in kerken en samenleving. Heel speciaal hielden ze daarbij de ‘gewone gelovige’ op het oog, mensen die het niet moeten hebben van ingewikkelde teksten, van ellenlange verhalen of mooischrijverij. Maar wel mensen die oprechte belangstelling hebben voor de diepere zaken van het leven die in het leven van iedere dag aan de orde komen. 

We mogen wel zeggen dat het uitkomen van dit nummer het bewijs is dat De Roerom-mensen geslaagd zijn naar het oordeel van de lezers, want anders was De Roerom de weg gegaan van zoveel andere bladen die in de afgelopen 25 jaar kwamen en… weer gingen.

Een goed moment om een paar mensen te noemen die in de loop van de jaren zoveel voor De Roerom hebben betekend. Allereerst die naamloze mensen die jarenlang de verzending hebben verzorgd, een wat eentonige klus die werd opgevrolijkt door een goede sfeer en een Brabants bakje koffie, steeds maar opnieuw. Een paar jaar geleden zijn ze gestopt omdat de jaren begonnen te tellen en de techniek een andere werkwijze mogelijk maakte.

Vervolgens moet de man genoemd worden die vanaf het begin de lay-out, het drukken en de computers van De Roerom voor zijn rekening heeft genomen: Ad van Beurden. Hij heeft er met zijn vakmanschap ervoor gezorgd dat De Roerom in balans bleef tussen de wensen van redactie en bestuur en de financiële mogelijkheden. Hoe goed hij dat gedaan heeft, zie je als je het eerste nummer legt naast het nu verschenen nummer.

Genoemd moeten worden de mensen die De Roerom van de grond hebben getild en een goede richting hebben gegeven: de richting van open informatie over zaken die in de katholieke kerk spelen en die in relatie brengen met wat er speelt in andere kerken en in de Nederlandse samenleving als geheel en daarbuiten. Met groot respect noemen we hier: pastor Harry Beex, Jan Reinhard, beiden overleden  en Ben Spekman. Gedrieën maakten zij destijids met overtuiging de overstap van het Bisdomblad naar De Roerom.

Jan van den Boom, die jarenlang voorzitter is geweest van het Stichtingsbestuur en nu erebestuurslid is. Piet Leenhouwers mag in dit lijstje niet ontbreken, hoeveel spitse en diepgravende columns schreef hij niet? Na zijn overlijden heeft emeritus-abt Ton Baeten die taak met hart en ziel overgenomen. 
Nel Beex en Truus Kuipers horen in dit rijtje absoluut thuis, zij hebben jarenlang het redactiesecretariaat en de administratie verzorgd en schakelen nu een versnelling terug, zoals in het redactiestukje op pg. 1 van het huidige nummer is te lezen.

Graag wil ik ook het Stichtingsbestuur hier noemen en de mensen van de redactieadviesraad. Ontelbare koppen koffie en thee ondersteunden hun inzet voor ons blad.
Jan de Beer is penningmeester, wie weet al hoe lang. Zonder zijn kundig financieel beleid had De Roerom zijn zilveren jubileum nooit kunnen vieren en had zeker ook geen uitzicht gehad op de toekomst.
Tot slot is er één man die aan De Roerom dagwerk heeft. Hij maakte het blad zoals we het nu kennen: Peer Verhoeven de eindredacteur die onvermoeibaar blijft werken aan een blad dat u als lezer de moeite waard vindt en dat bij de tijd is, een blad dat zijn doel ‘nieuws- service- en communicatieblad voor mensen betrokken bij kerk en samenleving’ weet waar te maken. Hem en alle genoemden en niet genoemden geldt hartelijke dank voor het goede werk dat zij verricht(t)en.

De meeste dank gaat uit naar de abonnees van ons blad die steeds opnieuw laten weten hoezeer zij het bestaan en voortbestaan op prijs stellen.

En hoe gaat het verder? Zoals in het redactioneel artikel op de voorpagina wordt aangegeven, is de 26e jaargang volop in voorbereiding. Organisatorisch zullen er veranderingen gaan komen: het bestuur wordt kleiner, nieuwe mensen treden aan in redactie, bestuur en als incidentele medewerker, maar De Roerom zal blijven proberen u bij kerk en samenleving betrokken te houden, zowel via het blad als via deze website.

Allen die betrokken zijn bij de Roerom van harte proficiat en een goede toekomst toegewenst,

 

Bart Verreijt

   voorzitter stichtingsbestuur

 

Niet gecategoriseerd