Oproep aan de Amerikaanse bisschoppen functie ter beschikking te stellen

Alleen een stap als deze stap kan het moeizame werk van herstel en genezing op gang brengen omdat dit verstaan kan worden als een daad van berouw en treurnis voor God en het Godsvolk”, aldus de verklaring.

De verklaring werd opgesteld als een reactie op het rapport van de Grand Jury, afgelopen dinsdag, dat een gedetailleerd overzicht gaf van 7 decennia van misbruik en toedekken van dat misbruik door kerkelijke leiders in zes bisdommen in Pennsylvanië. Ook speelde het ontslag als kardinaal van de emeritus aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick op grond van misbruik vanm jeugdigen een rol.

We zijn diep beschaamd door de wandaden die deze priesters begingen met onschuldige kinderen. We worden eveneens diep getroffen door de samenzwering van stilte onder de bisschoppen die de schade aan slachtoffers benutten om zichzelf te beschermen en hun macht te redden. Voor ons is het zonneklaar dat de samenzwering van de machthebbers het mogelijk maakte dat dit diepingrijpende kwaad zich straffeloos kon ontplooien.
Ook al zijn sommige bisschoppen nederige dienaren en goedbedoeldende pastores, dat neemt niet weg dat wij sterk aandringen op een collectieve stap van alle bisschoppen om hun functie ter beschikking te stellen, vanwege het feit dat we hier geconfronteerd worden met kwaad dat onlosmakelijk met het kerkelijk instituut is verbonden.

Een systeem gebonden kwaad kan niet worden overwonnen door goede bedoelingen van een enkeling. De geslagen wonden worden niet genezen door verklaringen, of slimme public relations campagnes, maar alleen doordat gezamenlijk de verantwoordelijkheid wordt erkend en genomen, door openheid en door de waarheid te vertellen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het huis waarin we wonen, ook al hebben we het niet zelf gebouwd.

Het vertellen van de waarheid en boetvaardigheid zijn de voorwaarden tot bekering, zowel op institutioneel als op persoonlijk vlak, alleen zo kan een proces van genezing in gang worden gezet.

Bewerking door de redactie van De Roeromsite van een artikel door Heidi Heidi Schlumpf correspondent van NCR

ga naar het oorspronkelijke artikel, met een link ook naar de verklaring (in het Engels)

Niet gecategoriseerd