Blog van Ad Limina -laatste update

Bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam houdt een blog bij van het Ad Liminabezoek. Zo kunt u het op de voet volgen.

Het Ad Limina bezoek – de eerste dag

door mgr. J.Hendriks

Op de eerste dag vier­den we de Eucha­ris­tie onder in de crypte van de Sint Pieter bij het graf van de apostel Petrus. Na een snel ontbijt be­gon­nen de bezoeken aan de eerste Di­cas­te­ries (zoals de Curie-organen sinds juni j.l. heten): het Di­cas­te­rie voor de Evangeli­sa­tie, het Di­cas­te­rie voor de ere­dienst en de sacra­menten en het Di­cas­te­rie voor de In­sti­tu­ten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van Apos­to­lisch Leven (het curiede­par­te­ment voor de reli­gi­euzen).

Kar­di­naal Eijk was de hoofd­cele­brant deze dag. De Mis werd gevierd in de ruimte voor het graf van Petrus waar na afloop van de vie­ring de ge­loofs­be­lij­de­nis werd gebe­den….

lees verder op de site arcasal.nl

(11)

Het Ad Limina bezoek – de tweede dag

Een goed gevulde dag in Rome…

Nieuws – gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2022 – 832 woorden

Het Ad Limina bezoek - de tweede dag

De tweede dag van het Ad Limina bezoek – dins­dag 8 no­vem­ber – werd de Mis gevierd in de La­te­raanse basiliek. Nu was er nog min­der tijd voor het ontbijt dan gis­te­ren, want we moesten al zeer snel weer bij de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen zijn en daarna bij de Pau­se­lijke Com­mis­sie voor de bescher­ming van min­der­ja­rigen, het di­cas­te­rie voor de clerus, het di­cas­te­rie voor de wets­tek­sten en het Di­cas­te­rie voor de oosterse kerken. Een vol pro­gram­ma! De dag ervoor bezocht ik nog het vroe­gere Neder­lands college.

lees het volledige verslag van de tweede dag

Het Ad Limina bezoek – de derde dag

Woensdag 9 november – met de homilie in de Santa Maria Maggiore

Nieuws – gepubliceerd: woensdag, 9 november 2022 – 1192 woorden

Bij Dicasterie voor integrale menselijke ontwikkeling
Bij Dicasterie voor integrale menselijke ontwikkeling

De derde dag van het Ad Limina bezoek begon met de heilige Mis in de Santa Maria Maggiore waar ik hoofd­cele­brant was. Het ontbijt moest onderweg wor­den gebruikt want om 9.15 uur wer­den we bij het Di­cas­te­rie voor Leken, gezin en leven verwacht, dat zich in de wijk ‘Trastevere’ bevindt en niet bij het Vati­caan. Daar is ook het Di­cas­te­rie voor de dienst aan de in­te­grale ont­wik­ke­ling van de mens. In de mid­dag volgde het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie en een pers-ont­moe­ting in de Friezen­kerk.

lees het volledige verslag van de derde dag

Het Ad Limina bezoek – de vierde dag

Donderdag 10 november

Nieuws – gepubliceerd: donderdag, 10 november 2022 – 1089 woorden

Persbijeenkomst
Persbijeenkomst

De vierde dag ein­digde met een ont­moe­ting in het College van Santa Maria dell’Anima in de kerk waar­van paus Adrianus VI begraven ligt. Antoine Bodar woont in dit college. Het bezoek besloot een dag met bezoeken aan het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer, de Signatura Apostolica en het Di­cas­te­rie voor Cultuur en Opvoe­ding. Andere bis­schop­pen bezochten nog andere Di­cas­te­ries. Maar we kijken ook nog even terug op de mid­dag van de dag ervoor: het bezoek aan het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie.

lees het volledige verslag van de vierde dag

Het Ad Limina bezoek – de vijfde dag FotoreportageVrijdag 11 november bij paus Franciscus

plaatje

Vrij­dag 11 no­vem­ber was de dag van de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus en in de mid­dag de Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren; In de avond was er een gezellige ont­moe­ting met de nieuwe Neder­landse am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel. Na­tuur­lijk een heel bij­zon­dere dag op de eerste plaats door de au­diën­tie bij de paus. Wat is daarover te ver­tellen? 

De au­diën­tie bij de paus was weer heel mooi. Die vond plaats in het apos­to­lisch paleis en ook de mede­wer­kers die in deze week meegevaren, mochten de paus begroeten en ook voor hen had de paus een woord van bemoe­diging. Daarna begon het gesprek dat ruim an­der­half uur duurde. De paus wilde dat het in­for­meel zou zijn.

beeld: Mgr. Dr. Jan W. M. Hendriks • jhendriks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl   

Lees verder

Het Ad Limina bezoek – de vijfde dag (aangevuld)

Vrijdag 11 november bij paus Franciscus

Nieuws – gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2022 – 986 woorden

Het Ad Limina bezoek - de vijfde dag (aangevuld)

Vrij­dag 11 no­vem­ber was de dag van de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus en in de mid­dag de Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren; In de avond was er een gezellige ont­moe­ting met de nieuwe Neder­landse am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel. Na­tuur­lijk een heel bij­zon­dere dag op de eerste plaats door de au­diën­tie bij de paus. Wat is daarover te ver­tellen?

lees het volledige verhaal

Het Ad Limina bezoek – de zesde dag

San Callisto en staatssecretariaat

Nieuws – gepubliceerd: zaterdag, 12 november 2022 – 375 woorden

Het Ad Limina bezoek - de zesde dag

Zater­dag 12 no­vem­ber was de laatste dag van het eigen­lijke Ad Limina bezoek: na een Eucha­ris­tie­vie­ring in de titel­kerk van kar­di­naal Eijk (San Callisto) bezochten we het Staats­secre­ta­riaat, dat de curie coördineert, de relaties met de staten on­der­houdt en met de pau­se­lijke gezanten (nuntii).

Hierbij enkele foto’s van de san Callisto en van kar­di­naal Eijk die zijn titel­kerk verlaat.

lees het volledige blog

Afscheid van Rome slot van het Ad Limina bezoek

Afscheid van Rome slot van het Ad Limina bezoek
naar de Frienzenkerk
naar de Frienzenkerk
rector Antoine Bodar met mgr. Gerard de Korte en mgr. Herman Woorts
rector Antoine Bodar met mgr. Gerard de Korte en mgr. Herman Woorts

Zondag 13 no­vem­ber werd het Ad Limina bezoek besloten met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Friezen­kerk, waarin de bis­schop­pen con­ce­le­breer­den met hun voor­zit­ter, mgr. Hans van den Hende. Maar tevoren had ik nog even een korte ont­moe­ting met de paus…

In de Sint Pieters­basi­liek was de Mis met de paus voor de armen. Voor deze dag van de armen waren ook in ons bisdom mooie ac­ti­vi­teiten, met name bij Sant’ Egidio. Daar kon ik nu na­tuur­lijk niet bij zijn en ook in de Sint Pieter was ik er niet bij omdat we het Ad Limina bezoek dus met de TV Mis in de Friezen­kerk zou­den afsluiten. Die is goed bekeken, hoorde ik een dag later al. Mgr. Everard de Jong was onze representant bij de Mis met de paus.

Ont­moe­ting

Toen we met enkele bis­schop­pen klaar ston­den om met de koffers naar de Friezen­kerk te gaan, bij de receptie van Santa Marta, het huis waar ook de paus woont, kwam paus Fran­cis­cus net voorbij. Hij werd in een rol­stoel naar de Sint Pieter gere­den, maar ondanks het feit dat hij weer een druk pro­gram­ma tegemoet ging, met na de Mis een maal­tijd met de armen, had hij toch ook aan­dacht voor ons: “Gaan jullie ver­trek­ken?”, vroeg hij. En toen ik ver­telde van de TV Mis en dat één bis­schop de Mis in de Sint Pieter mee zou maken, wees hij naar zijn oog en zei dat hij hem in de gaten zou hou­den. Ook kon ik hem nog even bedanken voor het mooie gesprek dat we op vrij­dag met de paus had­den gehad.

Mis en Lunch

De mooi ver­zorgde Mis met de gre­go­ri­aanse schola is nog te zien bij “Uitzen­ding gemist”.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring en de ont­moe­ting met aanwe­zige gelo­vi­gen, ver­trok­ken we voor een slot-lunch, waartoe de bis­schop­pen waren uit­ge­no­digd door het bestuur van de Friezen­kerk. En toen was het tijd om weer naar de luchthaven te gaan… Het Ad Limina bezoek is ten einde…

De redactie van www.deroerom.nl dankt bisschop Hendriks voor de mogelijkheid die hij bood om het Ad Liminabezoek te volgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *