Gespreksavonden – Sociale leer van de Kerk

Chris­te­nen maken deel uit van de maat­schap­pij, ze staan als bur­gers in het volle leven. Wat is hun bood­schap aan de samen­le­ving? Hoe drukken zij hun stempel op hun omge­ving? 

Sinds eind 19e eeuw heeft de Kerk zich uit­ge­spro­ken over maat­schap­pe­lijke kwesties, te beginnen bij het arbei­ders­vraag­stuk dat ontstond bij de industriële revolutie.
Wat hebben pausen gezegd over de cultuur, de markt en de economie, de media, de poli­tiek? Wat over de waar­dig­heid en de rechten van de mens, het gezin en de opvoe­ding? Zonder met pasklare ant­woor­den te komen gaan wij met elkaar in gesprek over de maat­schap­pe­lijke bood­schap van de Kerk en de moge­lijk­he­den die gelo­vi­gen hebben om de omge­ving waarin zij zich bewegen te beïn­vloe­den.

Data
Woens­dag­avond van 20.15 tot 21.30 uur:

23 no­vem­ber 2022
30 no­vem­ber 2022
27 de­cem­ber 2022
14 de­cem­ber 2022
24 januari 2023
11 januari 2023
25 januari 2023
31 februari 2023
8 februari 2023

Locatie
Ont­moe­tings­cen­trum naast de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 218 B, 1016 DZ Am­ster­dam

Opgave
Door overma­king van € 30,- op reke­ning NL16 INGB 0000 0838 31 t.n.v. Stich­ting Onze Lieve Vrouwe­kerk, Am­ster­dam o.v.v. Cursus sociale leer. Bij de in­schrij­ving zijn inbegrepen: huur van de ruimte, koffie, cursus­ma­te­riaal.
Deel­ne­mers kunnen het boek Chris­te­nen in de samen­le­ving. Inlei­ding op de sociale leer van de Kerk van Domènec Melé (De Boog, 303 blz., € 14.75) aanschaffen tegen de geredu­ceerde prijs van € 10,- bij de boekverkoop in het Ont­moe­tings­cen­trum of bij de eerste sessie van de gespreks­avon­den.

Info
Eugen Graas, pr
(06) 174 172 40
egraas@gmail.com

bron: bisdom Haarlem – Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *