Paus reorganiseert bisdom Rome

Lateraans Paleis in Rome, zetel van het vicariaat

Met een decreet reorganiseerde paus Franciscus het bestuur van het vicariaat van Rome. Daarin versterkt de bisschop van Rome de bisschoppelijke raad als synodaal orgaan en behoudt hij meer zeggenschap voor zichzelf, vooral als het gaat om benoemingen voor parochies. Ook nieuw zijn twee toezichthoudende organen, een voor financiën, een voor seksueel geweld door geestelijken.

Het Vaticaan heeft deze vrijdag, het hoogfeest van Driekoningen, de apostolische constitutie “In Ecclesiarum Communione” gepubliceerd in opdracht van het Vicariaat van Rome. Het document treedt op 31 januari 2023 in werking en vervangt een ouder document genaamd “Ecclesia in Urbe” van paus Johannes Paulus II uit 1988. Het bisdom Rome neemt een bijzondere positie in de universele kerk in omdat de bisschop van Rome de paus is. De bevoegdheden en titels van de paus vloeien voort uit zijn positie als bisschop van Rome. De kathedraal van het bisdom en daarmee het bisdom van de paus is St. Johann im Lateran.

evangelisatie en synodaliteit 

De hervorming is in lijn met de nieuwe Curia-constitutie “Praedicaatsevangelie” en heeft als doel de “evangelisatie- en synodale impulsen” in het bisdom Rome te versterken. Franciscus formuleert “bisschoppelijke collegialiteit en de actieve deelname van alle gedoopten”. De Kerk verliest haar geloofwaardigheid “wanneer ze haar tijd verdoet met zaken die niet essentieel zijn voor haar missie”, schrijft de paus in de inleiding. bron van schandaal met hun gedrag ontrouw aan het evangelie”.

De paus heeft de officiële zaken voor het vicariaat van Rome altijd gedelegeerd aan de kardinaal-vicaris. Samen met de viceregent en de momenteel zeven hulpbisschoppen vormt hij het hoofd van het bisdom Rome. Allen “worden door mij voor onbepaalde tijd benoemd en leggen hun ambt neer bij mijn decreet”, zegt de nieuwe grondwet die het nodig acht om te informeren over de pastorale activiteit en het leven van het bisdom”. “In het bijzonder zal de kardinaal-vicaris geen enkel belangrijk initiatief nemen. of verder gaan dan de normale administratie zonder eerst aan mij te rapporteren”.

Sterke rol van de bisschoppenraad 

Franciscus versterkt de rol van de Bisschoppenraad in het Vicariaat van Rome. Dit wordt nu het “belangrijkste orgaan van de synodaliteit” en de “hoogste plaats van onderscheiding en van pastorale en bestuurlijke beslissingen”. De Raad van Bisschoppen zal minstens drie keer per maand bijeenkomen, onder voorzitterschap van de paus.

Diocesane Raad voor Economische Zaken (REA)

Eveneens door de paus goed te keuren zijn de reglementen voor de Diocesane Raad voor Economische Zaken. Deze ondersteunt de paus bij het economisch beheer van zijn bisdom en is verplicht te voldoen aan “criteria van transparantie bij het beheer van fondsen”.

Onafhankelijk toezichtscomité

Nieuw in het bisdom Rome is een intern controleorgaan in het bisdom voor alle juridische zaken. De Onafhankelijke Toezichtscommissie zal haar eigen reglement van orde hebben, goedgekeurd door de paus, en zal uit zes leden bestaan. Deze moeten “bewezen juridische, burgerlijke en canonieke, financiële en bestuurlijke competenties hebben” en vrij zijn van mogelijke belangenconflicten. De paus benoemt ze voor drie jaar.

Benoeming van pastoors en wijdingen

De paus vaardigt gedetailleerde nieuwe regels uit voor het selectieproces van pastores in Rome. Deze moeten worden onderzocht op hun “spirituele, psychologische, intellectuele en pastorale kwaliteiten”. In het geval van jongere kandidaten moet het vicariaat het advies inwinnen van de docenten en de bevoegde bisschoppen. De paus heeft zelf het laatste woord bij het vervullen van vacatures in een parochie; de kardinaal-vicaris is verplicht aan de paus de documenten van de kandidaten te tonen. Hetzelfde zal in de toekomst gelden voor aspirant-diakenen en priesters in het bisdom Rome.

Paus Franciscus creëert ook een nieuwe positie in zijn bisdom voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare mensen. Dit orgaan is ondergeschikt aan de Bisschoppenraad via de verantwoordelijke hulpbisschop die door de paus is aangesteld.

(vaticaan nieuws – gs)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *