De situatie rond liturgische liederen

De bisschop van den Bosch, A.Hurkmans, referent voor de liturgie, heeft nu een brief geschreven die beter eerder was gestuurd. Wellicht was dan veel onrust voorkomen. De bisschop begint aldus:


Graag geef ik u uitleg over het thema ‘goedkeuring van liturgische gezangen’. Vanaf de algehele invoering van de volkstaal in de liturgie sinds het Tweede Vaticaans Concilie werd in elk taalgebied tal van nieuwe gezangen voor de eredienst ingevoerd. Na jaren van experiment verschenen nieuwe liturgische boeken die vertaald werden in de volkstaal. Tegelijk werd de wens geopperd de nieuwe liederen in de volkstaal te toetsen op hun geschiktheid voor de r.k. liturgie. Deze toetsing gebeurt zowel op het vlak van de kerkprovincie in samenwerking met de Romeinse Congregatie voor de Eredienst, als -met betrekking tot liturgische uitgaven -op diocesaan niveau.

De bisschop legt verder uit hoe de procedure verloopt en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid die de bisschoppen in deze toekomt……………

De bisschop eindigt de brief aldus: 
Er is in de publiciteit gesuggereerd, dat de liederen van Oosterhuis en Ida Gerhardt zijn afgekeurd. Dat is geenszins het geval. Ieder lied wordt op de inhoud en niet naar de auteur beoordeeld. De commotie die landelijk is ontstaan wordt betreurd. Anderzijds hebben de r.k. wereldkerk, de bisschoppenconferentie en de betreffende plaatselijke bisschoppen een eigen en onvervreemdbare verantwoordelijkheid om te waken over het geloof en de eredienst van de r.k. Kerk.  

Voor de volledige tekst ga naar de site van het bisdom den Bosch

Hulpbisschop Woorts heeft in persoonlijke contacten een vergelijkbaar standpunt ingenomen.  Of er nog een verklaring komt van het Aartsbidom is de redactie niet bekend.

Niet gecategoriseerd