Persbericht bisschoppen en religieuzen

Misschien hebt u het resultaat van het overleg van de bisschoppen en de religieuzen over het probleem van misbruik al gelezen, hier is het oorspronkelijke persbericht.

 

‘s-HERTOGENBOSCH – 9 maart 2010 – De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) maakt, na overleg met de Nederlandse Bisschoppenconferentie, het volgende bekend:
 
De bestuurders van de KNR zijn, evenals de bisschoppen, diep geraakt  door de aangrijpende verhalen van seksueel misbruik die dezer dagen naar boven gekomen zijn.
Iedere vorm van seksueel misbruik dient krachtig veroordeeld te worden omdat het haaks staat op het Evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon. Het is een pijnlijke constatering en een te belijden zonde dat het aan zorgvuldige omgang met kinderen en jongeren met name halverwege de vorige eeuw bij een aantal priesters en religieuzen heeft ontbroken. Uiteraard dienen onderlinge contacten zuiver, transparant en respectvol te zijn, juist jegens de kleinsten onder ons (cf. Matteüs 18, 1-6). Aan hen die slachtoffer werden van misbruik binnen katholieke internaten bieden religieuzen en bisschoppen hun diep gevoelde medeleven en excuses aan.
 
Gebleken is dat bij slachtoffers grote behoefte bestaat om gehoord te worden en zo erkenning te vinden. Dit is de eerste verantwoordelijkheid van de afzonderlijke religieuze instituten en van de bisdommen.
Het is wenselijk dat slachtoffers op korte termijn in contact worden gebracht met verantwoordelijken van respectievelijk religieus instituut of bisdom.
 
Het aantal meldingen van misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten noodzaakt een nader onderzoek. De KNR en de bisschoppenconferentie geven de voorkeur aan breed, extern en onafhankelijk onderzoek. Dergelijk complex onderzoek moet zorgvuldig gebeuren. Onder begeleiding van drs. W.J. Deetman zal de komende tijd gewerkt worden aan het samenbrengen van de benodigde expertise, het opstellen van een onderzoeksplan en het uitzetten van een tijdslijn.
 
Om optimale medewerking aan het onderzoek te garanderen, heeft de bisschoppenconferentie Mgr. Dr. G. de Korte, bisschop van Groningen – Leeuwarden, gevraagd om referent en woordvoerder te zijn. Vanuit de KNR zal secretaris- generaal prof. dr. mr. P. Chatelion Counet die rol op zich nemen.
 
De Konferentie Nederlandse Religieuzen wijst erop dat Hulp & Recht het adres blijft voor alle meldingen. (Postbus 13277, 3507 LG Utrecht, beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl). Hier vindt zorgvuldig onderzoek plaats naar de afzonderlijke klachten. Voor meer informatie over Hulp & Recht 
 
 

Niet gecategoriseerd