Eerste verslag van de Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in de R.K..Kerk

Eerder in deze week werd de oprichting bekend gemaakt van de zelfstandig stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in de R.K.Kerk. Deze stichting is een burgerlijke stichting die geheel autonoom haar werk doet. De zelfstandigheid blijkt uit de voortvarendheid waarmee dit meldpunt verslag doet van de stand van zaken in het volgende bericht.

Er zijn sinds de hausse aan meldingen van seksueel misbruik in de RK kerk, nu in totaal 568 klachten ingediend. Daarvan zijn er 97 geheel afgerond[1] (17%). In 16 zaken heeft de Klachtencommissie recentelijk advies uitgebracht en is het wachten op een reactie van de betrokken kerkelijke gezagsdrager. Van het totaal van 85 zaken over 2010 en 2011, is in 43 zaken de klacht gegrond verklaard (51 %). De adviezen zijn gedeeltelijk geanonimiseerd en worden  geheel op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK gepubliceerd. In eerste instantie zijn dat die uit 2010 en 2011. Daarna komen de uitspraken van vóór 2010 aan de beurt.

Er zijn in totaal ruim 2000 meldingen binnengekomen.

Bij 32 klachten (38%) is onvoldoende steunbewijs gevonden om de klacht gegrond te kunnen verklaren. Dit wil niet zonder meer zeggen dat wat de klager als grondslag voor zijn klacht naar voren heeft gebracht, niet zou hebben plaatsgevonden.

10 Klachten zijn niet ontvankelijk verklaard (12%). Een reden daarvoor kan zijn dat de naam van de aangeklaagde niet kon worden achterhaald, of dat de klacht geen betrekking had op seksueel misbruik. In een aantal gevallen is de klacht na het indienen van het klaagschrift aangehouden voor bemiddeling, mediation. In 2 gevallen heeft een schikking plaatsgevonden. Eén klager overleed in de loop van de klachtbehandeling.

23 klachten zijn om heel verschillende redenen ingetrokken. Onder meer is gebleken dat sommige klagers het doorlopen van de klachtenprocedure bij nader inzien toch te belastend vinden.

Twee dagen per week houdt de Klachtencommissie telkens 4 zittingen. Er zijn sinds 5 september 24 zittingen geweest en er worden 40 zittingen voorbereid. In de jaren voor 2010 waren er jaarlijks 4 tot maximaal 5 zittingen. Nu dus bijna twee keer zoveel per week.
Bij iedere aanklacht wordt een klaagschrift opgesteld waarop een verweerschrift of een inhoudelijke reactie van het kerkelijk gezag wordt verwacht. Dan kan een zitting worden gehouden, gevolgd door een advies. Dat advies is belangrijk voor de compensatiecommissie om de hoogte van een eventuele genoegdoening te bepalen. Die commissie gaat de klacht echter niet opnieuw beoordelen.

De organisatie is sterk uitgebreid met rechters, griffiers, juridisch adviseurs en medewerkers, ruim 20 mensen. Elke zaak wordt behandeld door een kamer met 3 deskundigen, rechters maar ook deskundigen vanuit de psychologie of de psychotherapie. Dat vanwege de aard van de zaken. Het is gebleken dat dit goed werkt.

Momenteel worden vooral zaken behandeld waarin de aangeklaagde nog leeft. In totaal gaat het om ongeveer 100 personen.

Niet gecategoriseerd