Paus Franciscus tegen COP28: ‘Kies het leven, kies de toekomst!’

kardinaal Parolin tijdens zijn toespraak

Paus Franciscus uitte zijn spijt over zijn onmogelijkheid om aanwezig te zijn in Dubai voor de VN-conferentie over klimaatverandering in 2023 en herhaalde zijn overtuiging dat “de toekomst van ons allemaal afhangt van het heden dat we nu kiezen.”
Kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin houdt de toespraak van paus Franciscus voor afgevaardigden op de VN-klimaattop en dringt er bij de wereldleiders op aan actie niet langer uit te stellen, maar concrete en samenhangende antwoorden te formuleren voor het welzijn van ons gemeenschappelijke huis en toekomstige generaties.

Door Linda Bordoni – Vatican News

De VN-top van dit jaar komt in de nasleep van een jaar van recordhitte en droogte en biedt een controversiële reeks kwesties voor landen die proberen een gemeenschappelijke basis te vinden in de aanpak van de klimaatverandering.

In een krachtige boodschap , namens hem uitgesproken door kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin, vertelde de paus de COP-vergadering dat zijn aanwezigheid dient om hen eraan te herinneren dat “de vernietiging van het milieu een overtreding tegen God is, een zonde die niet alleen persoonlijk maar ook structureel, een situatie die alle mensen enorm in gevaar brengt, vooral de meest kwetsbaren in ons midden, en een conflict tussen generaties dreigt te ontketenen. De vernietiging van het milieu is een overtreding tegen God.”

Oproep om voor het leven te kiezen

Klimaatverandering, zo vervolgde de paus, is “een mondiale sociale kwestie die nauw verbonden is met de waardigheid van het menselijk leven. Het roept een urgente vraag op: Werken we voor een cultuur van het leven of een cultuur van de dood? Aan u allemaal, doe ik deze oprechte oproep: laten we kiezen voor het leven! Laten we kiezen voor de toekomst! Mogen we aandacht hebben voor de roep van de aarde, mogen we de smeekbede van de armen horen, mogen we wees gevoelig voor de hoop van jongeren en de dromen van kinderen! We hebben een ernstige verantwoordelijkheid: ervoor zorgen dat hen hun toekomst niet wordt ontzegd.’

Paus Franciscus herhaalde zijn dringende oproep om de klimaatcrisis aan te pakken en schreef de grondoorzaak ervan toe aan de overmatige opwarming van de planeet, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de escalerende niveaus van broeikasgassen die, zo zei hij, het gevolg zijn van niet-duurzame menselijke activiteiten.

“De drang om te produceren en te bezitten is een obsessie geworden, resulterend in een buitensporige hebzucht die het milieu tot voorwerp van ongebreidelde uitbuiting heeft gemaakt. Het op hol geslagen klimaat schreeuwt ons toe om deze illusie van almacht een halt toe te roepen. Het klimaat schreeuwt ons toe om deze illusie van almacht een halt toe te roepen.”

De paus riep de mensheid op om haar grenzen ‘met nederigheid en moed’ te erkennen als de enige stap naar authentieke vervulling.

Hij wees op de verdeeldheid die onder ons bestaat als het belangrijkste obstakel voor deze cruciale verschuiving: “een wereld die volledig verbonden is, zoals de onze vandaag, mag niet losgekoppeld worden van degenen die haar regeren, met internationale onderhandelingen die ‘geen significante vooruitgang kunnen boeken als gevolg van op standpunten van landen die hun nationale belangen boven het mondiale algemeen belang stellen. De taak waartoe we vandaag geroepen zijn, gaat niet over gisteren maar over morgen: een morgen die, of we het nu leuk vinden of niet, tot de toekomst zal behoren. iedereen of anders voor niemand.”

Paus Franciscus verwierp vervolgens pogingen om de schuld af te schuiven op de armen en de hoge geboortecijfers: “Het is niet de schuld van de armen, aangezien de bijna helft van onze wereld die meer behoeftig is, verantwoordelijk is voor nauwelijks 10% van de giftige uitstoot, terwijl de kloof tussen de rijke enkeling en de massa’s van de armen nog nooit zo verschrikkelijk is geweest. De bijna helft van onze wereld die het meest behoeftig is, is verantwoordelijk voor nauwelijks 10% van de giftige uitstoot.”

Er komt rook uit de grootste kolencentrale van Europa

Er komt rook uit de grootste kolencentrale van Europa

Impact van de klimaatcrisis op de armen

De Heilige Vader benadrukte de onevenredige impact van milieuproblemen op de armen en wees op de dramatische effecten van klimaatverandering op inheemse volkeren, ontbossing, honger, water- en voedselonzekerheid en gedwongen migratie: ‘Geboorten zijn geen probleem, maar een hulpbron, terwijl bepaalde ideologische en op winst gerichte modellen die nu met een fluwelen handschoen aan gezinnen en volkeren worden opgelegd, echte vormen van kolonisatie vormen.’

Bovendien pleitte de paus tegen het bestraffen van de ontwikkeling van economisch belaste landen, maar suggereerde hij in plaats daarvan een heroverweging van de ‘ecologische schuld’ van rijkere landen, en riep hij op tot een alomvattende en rechtvaardige aanpak om de onderling verbonden kwesties van klimaatverandering, economische schulden en schulden aan te pakken. sociale rechtvaardigheid op wereldschaal.

Eenheid en multilateralisme

De paus suggereerde dat de uitweg uit de huidige milieucrisis de weg van saamhorigheid en multilateralisme is , en hij riep op tot effectieve samenwerking in een wereld die “zo multipolair en tegelijkertijd zo complex is geworden dat er een ander raamwerk voor effectieve samenwerking nodig is.” Is benodigd. Het is verontrustend, de opwarming van de aarde gepaard gaat met een algemene afkalving van de samenwerking tussen staten en een groeiend gebrek aan vertrouwen binnen de internationale gemeenschap”, en hij onderstreepte de cruciale rol van vertrouwen bij het opnieuw opbouwen van effectieve internationale samenwerking.

Catastrofale overstromingen in Somalië

Catastrofale overstromingen in Somalië

Zorg voor schepping en vrede

De Heilige Vader vestigde de aandacht op de onderling verbonden aard van milieu- en vredeskwesties, en hekelde de verspilling van energie en hulpbronnen van de mensheid aan oorlogen – “zoals die in Israël en Palestina, in Oekraïne en in veel delen van de wereld” die de problemen eerder verergeren dan door ze op te lossen.

“Hoeveel middelen worden er verspild aan wapens die levens verwoesten en ons gemeenschappelijke huis verwoesten. Laten we met het geld dat wordt besteed aan wapens en andere militaire uitgaven een mondiaal fonds oprichten dat eindelijk een einde kan maken aan de honger en werken uitvoeren voor de duurzame ontwikkeling van de armere landen en voor het bestrijden van de klimaatverandering. Laten we met het geld dat wordt uitgegeven aan wapens en andere militaire uitgaven een mondiaal fonds oprichten dat een einde kan maken aan de honger, werken kan uitvoeren voor de duurzame ontwikkeling van de armere landen en de klimaatverandering kan bestrijden.”

Paus Franciscus herhaalde de noodzaak van politieke verandering om de problemen van klimaatverandering aan te kunnen pakken en drong aan op het loslaten van bekrompen eigenbelang en nationalisme, en pleitte voor een alternatieve visie die ecologische bekering bevordert.

Betrokkenheid van de katholieke kerk

In dit verband verzekerde hij de inzet en steun van de Katholieke Kerk, die, zo zei hij, “diep betrokken is bij het onderwijswerk en het aanmoedigen van deelname van iedereen, evenals bij het bevorderen van een gezonde levensstijl, aangezien iedereen verantwoordelijk is en de bijdrage van ieder is van fundamenteel belang. Moge deze COP een keerpunt blijken te zijn, waarin een duidelijke en tastbare politieke wil wordt getoond die kan leiden tot een beslissende versnelling van de ecologische transitie met efficiënte, verplichte en gemakkelijk te controleren maatregelen waar het gaat over energie-efficiëntie, hernieuwbare bronnen, beëindigen van het gebruik fossiele brandstoffen en ontwikkelen van onderwijs in duurzame levensstijlen.”

Oproep om vooruit te gaan

“Alsjeblieft”, smeekte paus Franciscus, “laten we vooruitgaan en niet omkeren.” Hij drong er bij de leiders op aan om actie niet langer uit te stellen en wees op de verantwoordelijkheid van beleidsmakers om concrete en samenhangende antwoorden te formuleren voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

Hij herinnerde hen eraan dat het doel van macht is om te dienen en waarschuwde tegen het vasthouden aan autoriteit “die op een dag herinnerd zal worden vanwege zijn onvermogen om actie te ondernemen wanneer het dringend en noodzakelijk was om dat te doen.”

En hij drong er bij hen op aan om ‘goede politiek’ te koesteren en zei dat ‘als een voorbeeld van concreetheid en samenhang van de top komt, dit ten goede zal komen aan de basis, waar veel mensen, vooral de jongeren, al toegewijd zijn aan de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.’

“De jongeren zijn al toegewijd aan de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.”

Jongeren in Bangladesh nemen deel aan een ‘Friday for Future’-bijeenkomst

Jongeren in Bangladesh nemen deel aan een ‘Friday for Future’-bijeenkomst

‘Mei 2024 markeert een doorbraak’

Ter afsluiting sprak paus Franciscus de hoop uit dat het jaar 2024 een doorbraak zou kunnen betekenen, waarbij hij zich liet inspireren door de transformerende ervaring van Sint Franciscus van Assisi, die in 1224 zijn ‘Hooglied’ componeerde, een ervaring die hem ertoe bracht ‘zijn pijn om te zetten in lof en zijn vermoeidheid tot hernieuwde inzet”, wat hem er ook toe bracht een conflict tussen de burgerlijke autoriteiten en de plaatselijke bisschop op te lossen.

Paus Franciscus beriep zich op deze historische gebeurtenis als symbool van broederschap en drong er bij de leiders op aan “onze verdeeldheid achter zich te laten en onze krachten te verenigen! En laten we met Gods hulp uit de donkere nacht van oorlogen en milieuverwoesting tevoorschijn komen om onze gemeenschappelijke toekomst om te zetten in de dageraad van een nieuwe en stralende dag.” 

bron: Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *