Voorbereiding op synode 2024: Op weg naar een synodale en missionaire Kerk

Kardinalen Grech en Hollerich schrijven aan bisschoppen over de hele wereld waarin ze de volgende fasen van het synodale proces uitleggen met het oog op de tweede en laatste zitting van de Bisschoppensynode over synodaliteit volgend jaar.

Door Vatican News

Het werk van de synode over synodaliteit gaat door met het oog op de laatste sessie die gepland is voor oktober 2024, en de kerken worden nu opgeroepen om na te denken over het in oktober 2023 gepubliceerde syntheserapport, om verder overleg te bevorderen en bijdragen voor de vergadering van volgend jaar voor te bereiden.

Bisschoppen van over de hele wereld hebben zojuist een document met instructies ontvangen van het secretariaat van de synode, vergezeld van een brief van de kardinalen Mario Grech (de secretaris-generaal) en Jean-Claude Hollerich (de relator-generaal).

De vier pagina’s tellende tekst onderstreept in de eerste plaats het belang van de ervaring van degenen die deelnamen aan de eerste sessie van de synode in oktober van dit jaar, en herinnert eraan dat “hun verslag een onvervreemdbaar deel vormt van de gave die we hebben ontvangen, en de rijkdom van een ervaring die geen enkele tekst kan samenvatten.”

Het synodale proces zal daarom langs een aantal werklijnen worden voortgezet, waarbij we in gedachten zullen houden wat paus Franciscus zei toen hij ze goedkeurde: “de synode gaat over synodaliteit, en niet over dit of dat thema”, en dat “het belangrijkste is hoe de reflectie gebeurt, dat wil zeggen op synodale wijze.”

Onderwerpen die besproken moeten worden

Met betrekking tot de specifieke thema’s die tot nu toe naar voren zijn gekomen, legt het document uit dat sommige moeten worden overwogen op het niveau van de Universele Kerk en in samenwerking met de Dicasteries van de Romeinse Curie.

Deze zaken omvatten bijvoorbeeld de voorbereidende studie met het oog op de actualisering van het Wetboek van Canoniek Recht voor de Latijnse Ritus (CIC) en het Wetboek van Canoniek Recht voor de Oosterse Rites van de Kerk (CCEO); van de Ratio Fundamentalis over de vorming van gewijde bedienaren, van het document “Mutuae Relationes” over de onderlinge relaties tussen bisschoppen en religieuzen in de Kerk; of de verdieping van theologisch en pastoraal onderzoek naar het diaconaat en specifiek naar de toelating van vrouwen tot het diaconaat.

Een lijst van deze onderwerpen zal aan de paus worden voorgelegd als resultaat van de Synodevergadering. Groepen deskundigen uit alle continenten, samen met de relevante Dicasteries van de Romeinse Curie, gecoördineerd door het Secretariaat-Generaal van de Synode, zullen worden gevraagd om “op synodale wijze” te werken aan de door de Paus aangegeven onderwerpen. Een verslag over de voortgang van dit werk zal op de Synode worden gepresenteerd.

Focus op hoe je een synodale Kerk in missie kunt zijn

De discussies in de komende maand zullen zich richten op de fundamentele vraag hoe we een synodale Kerk in missie kunnen zijn, met als doel de paden te identificeren die we moeten volgen en de instrumenten die we kunnen gebruiken om “de unieke bijdrage van elke gedoopte persoon en van elke Kerk in het leven te vergroten”. de enige missie: het verkondigen van de verrezen Heer en zijn Evangelie aan de wereld van vandaag.”

Zoals het document duidelijk maakt, moet het proces daarom niet beperkt blijven ‘tot een plan van technische of procedurele verbeteringen om de structuren van de Kerk efficiënter te maken’, maar eerder ‘een reflectie zijn op de concrete vormen van de missionaire inzet waartoe wij ons verbonden voelen’. genoemd, die uitdrukking geven aan de dynamiek tussen eenheid en diversiteit die eigen is aan een synodale Kerk.”

In dit verband citeert de tekst paragraaf 27 van paus Franciscus’ apostolische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ (De vreugde van het evangelie), het vlaggenschipdocument van zijn pausdom, dat luidt: “Ik droom van een ‘missionaire optie’, dat wil zeggen: een missionaire impuls die in staat is alles te transformeren, zodat de gewoonten, manieren van werken, tijden en schema’s, taal en structuren van de Kerk op passende wijze kunnen worden gekanaliseerd voor de evangelisatie van de wereld van vandaag in plaats van voor haar zelfbehoud. De vernieuwing van de structuren die de pastorale bekering vereist, kan alleen in dit licht worden begrepen: als onderdeel van een poging om ze meer missiegericht te maken (…)”

Twee niveaus

Volgens de onlangs vrijgegeven instructies moet deze leidende vraag op twee niveaus worden aangepakt, “met altijd als referentiepunt het Syntheserapport als geheel.”

Op lokaal niveau zullen de vragen zijn: hoe kunnen kerken de gediversifieerde “medeverantwoordelijkheid” in de missie van alle leden van het Volk van God vergroten; hoe structuren, onderscheidingsprocessen en besluitvormingsprocessen gerelateerd aan de missie het mogelijk kunnen maken medeverantwoordelijkheid vorm te geven en te bevorderen; welke ministeries en medezeggenschapsorganen kunnen worden vernieuwd of ingevoerd om deze medeverantwoordelijkheid beter tot uitdrukking te brengen.

Met betrekking tot het tweede niveau, dat betrekking heeft op de betrekkingen tussen de Kerken en de Bisschop van Rome, zal de vraag zijn hoe deze te verwoorden om “een dynamisch evenwicht te vinden tussen de dimensie van de Kerk als geheel en haar lokale wortels”.

Met dit alles in gedachten nodigt het Secretariaat van de Synode elke plaatselijke Kerk uit om verder overleg te plegen.

Niet vanaf nul beginnen

Het document legt echter uit dat dit werk niet vanaf nul zal beginnen en daarom geen herhaling van het proces van luisteren en overleg in de eerste fase van 2021-2023 met zich mee zal brengen.

In deze nieuwe fase zal het, naast de participatieve organen op diocesaan niveau en het reeds opgerichte synodale team, belangrijk zijn om mensen en groepen te betrekken die uitdrukking geven aan een verscheidenheid aan ervaringen, vaardigheden, charisma’s, bedieningen binnen het Volk van God en wier punt gezichtspunt helpt vooral bij het focussen op het ‘hoe’. Deze omvatten theologen en canonisten, en lokale academische instellingen.  

Bijdragen moeten uiterlijk op 15 mei 2024 worden ingediend  

Na het verzamelen van de bijdragen van de bisdommen of eparchies zullen de bisschoppenconferenties en de lichamen van de oosterse kerken de opdracht krijgen om een ​​samenvatting van maximaal acht pagina’s op te stellen, die tegen 15 mei 2024 naar het Genera-secretariaat van de synode moet worden gestuurd.

Op basis van het aldus verzamelde materiaal, het Instrumentum laboris, zal het werkdocument van de synode worden opgesteld.

De synodale dynamiek levend houden

Lokale kerken worden ook uitgenodigd om het volledige syntheserapport door te nemen en specifieke verzoeken te verzamelen die hun specifieke situatie weerspiegelen. Dit zal hen in staat stellen de meest geschikte initiatieven te bevorderen om het hele Volk van God erbij te betrekken (bijvoorbeeld vormingsactiviteiten, theologische diepgaande studies, vieringen in synodale stijl, volksraadplegingen, luisteren naar minderheden en groepen die in armoede leven en de marges creëren ruimte voor controversiële kwesties enz.).

Elke plaatselijke Kerk die dit wenst, kan een korte getuigenis van het verrichte werk en de beleefde ervaringen (maximaal twee pagina’s) naar de respectievelijke Bisschoppenconferentie sturen, waarbij zij alle goede praktijken deelt die zij belangrijk acht voor de groei van een missionaire synodale dynamiek. .

Ten slotte vraagt ​​het document de bisschoppenconferenties om dit proces te begeleiden, een diepgaande studie van de leidende vraag te ondernemen en een samenvatting van de ontvangen bijdragen op te stellen en deze uiterlijk 15 mei 2024 opnieuw naar het secretariaat-generaal van de synode te sturen.

Wat betreft de inzet om de synodale dynamiek levend te houden, worden de Bisschoppenconferenties uitgenodigd om initiatieven te blijven aanmoedigen die de synodale en missionaire dimensies van de Kerk bevorderen, om de getuigenissen en goede praktijken te verzamelen die door de bisdommen en eparchies worden gepresenteerd, en deze allemaal naar de kerk te sturen. het secretariaat-generaal van de synode binnen dezelfde termijn.Luister naar ons rapport

bron en beeld: Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *