Het wordt kil in de kerk


Deze titel van een boekje uit 1985 van de pastoraalpsychloog Frans Andriessen en de praktisch theoloog Gerben Heitink, kan goed dienen als motto boven het nieuws van de laatste dagen in kerkelijk Nederland. Het zal u niet zijn ontgaan dat aartsbisschop W.Eijk een pastoraal werker Tejo van der Meulen heeft ontslagen en betreffende pastoor Gerard Griffioen heeft berispt. Met name het dagblad Trouw berichtte hierover. Hierbij bieden we u de brief aan die het bestuur van betreffende parochie aan de parochianen schreef. Uit deze brief wordt duidelijk wat er zich afspeelt. Vormt u uw eigen mening over de gebeurtenissen.

We verwijzen u verder naar de rubriek ‘Vijf Vragen’ in het katern De Verdieping van het dagblad Trouw. (Het begin daarvan vindt u onder de brief)

Lees meer

MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Aan alle parochianen van de St. Jan de Doperparochie.

Aan het einde van de parochievergadering van 17 november 2011 (de vergadering in onze parochie waarin leden van het bestuur, het pastorale team, de leden van de negen locatieraden en pastoraatgroepen overleg met elkaar hebben over belangrijke zaken die de gehele parochie betreffen) heeft Theo Goedendorp reeds gemeld, dat het aartsbisdom ons duidelijk had gemaakt dat wij ons aan de liturgische voorschriften dienen te houden. Het ging het aartsbisdom daarbij om de manier waarop er wordt gevierd en welke teksten er worden gekozen. Het altaarmissaal met haar inleiding is de norm. Communie onder één gedaante is daar een voorbeeld en gevolg van.

Deze mededeling had destijds de volgende oorzaak. Naar aanleiding van de viering van Allerzielen op 2 november in Mijdrecht/Wilnis had de bisschop klachten ontvangen van één of meerdere aanwezigen. Deze klachten waren van dien aard, dat de bisschop per ommegaande in een drietal brieven gericht aan pastor Tejo van der Meulen, pastoor Gerard Griffioen en het parochiebestuur zijn ongenoegen heeft geuit.

Wat betrof zijn ongenoegen? Pastor Van der Meulen heeft in deze viering het evangelie voorgelezen, gepreekt en twee kleine stukjes van het eucharistisch gebed hardop voorgebeden. Een pastoraal werker mag echter volgens de richtlijnen van de kerk in een eucharistieviering niet preken, het evangelie niet voorlezen en geen gedeelte van het eucharistisch gebed hardop bidden. In zijn brieven verklaarde de bisschop voornemens te zijn om de zending van pastor Tejo van der Meulen in te trekken en pastoor Gerard Griffioen een berisping te geven vanwege de ernst van deze zaak. Voor pastor Van der Meulen zou dit betekenen dat hij ontslagen zou moeten worden.

Op 18 november jl. hebben pastor Tejo van der Meulen, pastoor Gerard Griffioen en het parochiebestuur met de bisschop afzonderlijk een aantal gesprekken hierover gevoerd. Mgr. Prof. Dr. Ruud Huysmans, kerkjurist, heeft hen in deze gesprekken bijgestaan.

Tijdens de gesprekken met de bisschop hebben de betrokken ten eerste gewezen op de verschillende omstandigheden die geleid hebben tot de betreffende situatie tijdens de Allerzielenviering. Ze hebben vervolgens aangekaart dat al sinds 1980 de situatie van prekende pastoraal werkers gedoogd wordt. Ook de rechtsongelijkheid van behandeling van de betrokkenen is aan de orde geweest. Tot slot is de schade die dit aan de geloofsgemeenschappen van onze parochie zou aanrichten uitgebreid besproken. De verslagen van deze gesprekken met de bisschop zijn op 21 december door alle partijen geaccordeerd.

Afgelopen maandag 16 januariheeft bisschop Eijk, na iedereen gehoord te hebben en alles nogmaals te hebben overwogen, besloten om de zending van pastor Tejo van der Meulen in te trekken en pastoor Gerard Griffioen een berisping te geven. Het parochiebestuur heeft van de bisschop de opdracht gekregen om een ontslagprocedure te beginnen voor pastor Tejo van der Meulen.

U begrijpt, dat wij, het pastoraal team en het parochiebestuur, ten diepste zijn geraakt door deze besluiten. We zijn verslagen en uitermate teleurgesteld.

Wij zijn nu aan het onderzoeken wat onze mogelijkheden van beroep nog zijn. Dit wordt een ingewikkeld proces. Ook daarin worden wij bijgestaan door prof. Huysmans. Wij hopen als betrokkenen dat u onze keuze om formeel in gesprek te blijven met het bisdom en niet te kiezen voor escalatie kunt begrijpen en respecteren. Een keuze die wij in goed overleg met elkaar gemaakt hebben. Het gaat hier om zaken die ons als parochie ter harte gaan, en ook om personen. Persoonlijke of gemeenschappelijke acties zullen naar onze mening daarom de zaak geen goed doen. Op 30 januari zullen wij een ingelaste parochievergadering houden met de leden van de locatieraden en de pastoraatgroepen.

Beste parochianen,

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, via de nieuwsbrief en via de website van onze parochie. Wij bevelen u alle betrokkenen in uw gebeden aan.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,

Theo Goedendorp, vice-voorzitter.

Vinkeveen, 19 januari 2012

Uit het Dagblad Trouw van 26 januari 2012

article4a

Voor de rest van de vragen koop Touw van vandaag of volg deze link (als u abonnee bent)

http://www.trouw.nl/digitalekrant/TR/20120126___/TRN02_006/article4.jpg

Niet gecategoriseerd