Brief van paus Franciscus aan het Volk van God

samenvatting

Door Christopher Wells

 

“Als één lid lijdt, lijden alle mensen samen.”

 

Deze woorden, ontleend aan de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, vormen het sleutelwoord voor paus Franciscus in een brief aan het hele volk van God. 

De brief is een reactie op de voortdurende crisis van seksueel misbruik door “een aanzienlijk aantal geestelijken en gewijde personen” – misdaden die werden toegedekt en daarmee in stand gehouden door degenen die de kwetsbaren hadden moeten beschermen. De Heilige Vader verwees in het bijzonder naar een rapport uitgebracht door een “Grand Jury” in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Dat rapport beschreef “de ervaringen van minstens duizend overlevenden, slachtoffers van seksueel misbruik, misbruik van macht en van gewetenloosheid van priesters gedurende een periode van ongeveer zeventig jaar. “

De Heilige Vader beseft dat de “wonden” veroorzaakt door misbruik “nooit verdwijnen en dat zij ons met kracht dwingen deze gruweldaden te veroordelen en onze krachten te bundelen tot het in de wortel uitroeien van deze cultuur van de dood.”

 

De kleinen in de steek gelaten 

In zijn brief geeft paus Franciscus toe dat de kerk heeft nagelaten om adequaat om te gaan met de crisis van misbruik. “Met schaamte en berouw erkennen we als kerkelijke gemeenschap dat we niet waren waar we hadden moeten zijn, dat we niet tijdig hebben gehandeld en ons onvoldoende bewust waren van de omvang en de ernst van de schade aan zoveel levens,” de paus zei. “We toonden geen zorg voor de kleinen, we hebben ze in de steek gelaten. ‘

Paus Franciscus roept op tot solidariteit met de slachtoffers. “Zo’n solidariteit,” zei hij, “eist dat we alles veroordelen wat de integriteit van de persoon in gevaar brengt.” Het is een solidariteit “, die ons oproept om alle vormen van corruptie, zeker die op spiritueel vlak, te bestrijden.”

De paus merkt ook op dat de kerk traag is geweest in het toepassen van de “acties en sancties” die nodig zijn voor een “zero tolerance” -beleid, maar zei dat hij “ervan overtuigd te zin dat “die acties en sancties “nu en in de toekomst zullen helpen om een cultuur van adequate  zorg te verzekeren. “

Bekering, gebed en vasten

Paus Franciscus roept alle gedoopten op zich in te zetten voor  “kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben.” Deze verandering, vervolgde hij, “vereist persoonlijke en gemeenschappelijke bekering.” En om tot die “bekering van het hart” te komen moedigt hij “het gehele gelovige volk van God aan tot boetedoening van gebed en vasten” – een verwijzing naar de woorden van onze Heer in Mattheüs 17:21 dat “deze soort [van demonen] niet naar buiten komt behalve door gebed en vasten.”

Een reactie van de hele kerk
De Heilige Vader benadrukt dat de huidige crisis een reactie vereist van de hele kerk als één lichaam. “We moeten het bestrijden van dit kwaad dat zoveel levens heeft verduisterd,zien als een taak die ons allen geldt als het Volk van God.” Dit vereist “actieve deelname van alle leden van de kerk in vasten en gebed.”

Paus Franciscus zegt: “Het is essentieel dat wij als kerk met verdriet en schaamte de gruweldaden erkennen en veroordelen die begaan zijn door gewijde personen, door geestelijken en door allen die zijn belast met het waken en zorgen voor de meest kwetsbaren. Laten we om vergeving smeken voor onze eigen zonden en de zonden van anderen. ‘

Lees de volledige tekst van de pauselijke brief op de site van het Vaticaan ( in het Engels en andere moderne talen)

bron: vaticannews

bewerking en vertaling: redactie deroerom.nl

foto: vaticanmedia

Niet gecategoriseerd