Citaten van Bezield Verband uit de nota van mgr. De Korte

Enkele opmerkelijke alinea’s uit het beleidsplan van Mgr. De Korte

Meer ruimte
Eenheid in het noodzakelijke; vrijheid in het niet-noodzakelijke en in alles de liefde. Deze wijsheid op naam van de heilige Augustinus moet onze leidraad zijn.
En even verder: Het katholieke huis is door de eeuwen heen altijd ruim geweest.

Afsplitsingen
Door de fusies en de kerksluitingen van de afgelopen jaren hebben wij helaas mensen verloren. In een aantal plaatsen hebben groepen zich zelfs van de Kerk losgemaakt (’s-Hertogenbosch; Best, Veldhoven en andere plaatsen). Ik betreur dat in grote mate want katholieken horen bij elkaar te blijven. Met afgescheiden groepen wil ik altijd in gesprek. En ook als niet altijd een terugkeer tot de Moederkerk mogelijk is, moeten wij minstens streven naar een modus vivendi en wederzijds respect.

Liturgisch beleid
Bij mijn rondgang heb ik veel opmerkingen over het liturgisch beleid gehoord. Niet weinig leden van pastorale teams zijn geïrriteerd door de, in hun ogen te grote, controle van het bisdom. Breed leeft het verlangen naar minder wantrouwen en meer vertrouwen.

Onder voorwaarden, toestaan van woord- en communievieringen
De Woord- en Communiedienst kan worden geleid door een diaken of een pastoraal werker. Als deze niet beschikbaar zijn, kunnen ook goed geschoolde parochianen een dergelijke viering leiden. De pastoor waarborgt natuurlijk altijd de liturgische kwaliteit van de viering.

Ook liturgische vieringen in niet gewijde kerkgebouwen
In een aantal parochies worden kerkgebouwen gesloten door een gebrek aan mensen en middelen. Meerdere pastorale teams, zo heb ik gehoord, zijn bereid om in parochiekernen die een kerkgebouw moeten ontberen toch liturgie te vieren, bijvoorbeeld in een dorpshuis of verzorgingshuis. In principe sta ik hier als bisschop positief tegenover. Het is immers belangrijk om de Kerk zo dicht mogelijk bij de gelovigen te houden.

Stimuleren in plaats van opheffen van lokale geloofsgemeenschappen
Veel nieuwe parochies zijn, zo heb ik bij mijn dekenale rondgang begrepen, nog maar recent ontstaan. Het is van het uiterste belang om de kracht en het enthousiasme van de deelgemeenschappen niet te frustreren maar te stimuleren. Parochianen zullen worden aangesproken op hun kracht en interesse. Deze benadering kan leiden tot nieuwe vrijwilligers, nieuwe taken en activiteiten. Zo kan worden gewerkt aan een vitalisering van het parochieleven. Wij moeten niet alleen de onvermijdelijke krimp pastoraal begeleiden maar vooral het missionair elan versterken.

Kritiek op het fusieproces
Evenals de andere bisdommen van ons land heeft ons bisdom gekozen om de bestaande parochies onder te brengen in nieuwe grotere parochies. Anno 2016 is het grote fusieproces formeel gezien bijna voltooid. Nog enkele van de ruim 50 nieuwe parochies moeten worden gevormd. Bij mijn rondgang langs de dekenaten heb ik forse kritiek gehoord op het aanvankelijke verloop van het fusieproces. Er werd toen, zo is bijna de unanieme overtuiging, teveel top down gewerkt en te weinig procesmatig gehandeld. Deze kritiek kan ik natuurlijk maar beperkt beoordelen. Duidelijk is in ieder geval geworden dat het imago van het bisdom door een valse start bij het fusieproces een flinke knauw heeft gekregen. Het is mijn vaste voornemen om het beschadigde imago in de nabije toekomst weer te herstellen. Maatwerk en nabijheid zijn daarbij van essentieel belang.

Centraal opgelegde kerksluitingen
Een gecentraliseerd beleid rond kerksluitingen vanuit ’s-Hertogenbosch heeft in het recente verleden bij menigeen kwaad bloed gezet. In bijna alle dekenaten heb ik daarover soms bittere klachten gehoord. Gelukkig heeft mijn voorganger al gekozen voor een meer decentrale aanpak van de kerksluitingen. Zo komt het katholieke beginsel van subsidiariteit ook meer tot zijn recht.

Bij een kerksluiting is het belangrijk om de parochianen een zo helder mogelijk pastoraal perspectief te bieden. Hoeveel katholiek leven zal er in een dorp of stadswijk blijven? Is het mogelijk om ter plekke te blijven vieren in een dorpshuis? Is het mogelijk om na een kerksluiting nog wel catechese en diaconie ter plekke te organiseren?

 

Breukelen, 10-10-2016
Ad de Groot