Column maart 2010

Oecumene in het weekend

Het initiatief kon worden genomen, omdat er op zaterdagavond in de St. Cathrien geen Eucha­ristie meer gevierd wordt en de kerk dus vrij is. Het parochiebestuur besloot het afgelopen jaar, om met de zaterdagse Eucharistieviering te stoppen, omdat deze nog nauwelijks bezocht werd. Een groep enthousiaste kerkbezoekers, onder wie twee Vlaamse vrouwelijke lekendo­minicanen, nam toen het initiatief de SOVE op te richten, om mensen die normaal niet meer bereikt kunnen worden, in de kerk te krijgen. De kerk was namelijk vrij en waarom zouden zij in de stad geen aandacht vragen voor de oe­cumene, om het geloof in vrijheid te vieren? Het zou een stimulans kunnen zijn om de van bovenaf veroorzaakte verkilling in de verhou­ding tussen protestanten en katholieken nieuw, warm leven in te blazen.

Wie schetst de verbazing van het parochiebe­stuur toen het van het bisdom een brief kreeg, waarin staat dat de eerste geplande bijeenkomst geen doorgang kon vinden, omdat in het week­end in de parochiekerken alleen maar Eucha­ristie gevierd mag worden. Volgens het directo­rium – de richtlijnen – over de oecumene tussen protestanten en katholieken begint de zondag merkwaardigerwijze al op zaterdagmiddag vier uur. Dus geen oecumene op zondag en ook niet op zaterdag, hoewel dit een doordeweekse dag is.

De oorzaak van deze stellingname ligt natuur­lijk in de hiërarchische kerkstructuur, die ge­biedt dat in de parochiekerken op zondag – en ook op zaterdag – alleen gewijde voorgangers mogen optreden. In een oecumenische viering zal normaal gesproken alleen een woord- en ge­bedsviering plaatsvinden, waarin geen gewijde voorgangers optreden. In het ‘ergste’ geval zou er een Maaltijdviering kunnen plaatsvinden, waarin een predikant en pastor samen optre­den; dit is echter tegen de regels. Er zijn ‘aller­lei voetangels en klemmen. Bovendien staat de Stichting Leerhuis & Liturgie model voor deze vieringen en daartegen valt vanuit het bisschop­pencollege ook wel iets te zeggen.

De Stichting SOVE heeft een uitweg gevonden en haar viering verplaatst naar de Studenten ka­pel aan de Kanaalstraat, die niet onder de ver­bodsbepalingen van de bisschop valt, omdat het geen parochiekerk is. De eerste deelname op 6 februari was overweldigend. Het initiatief van de SOVE raakt immers het hart van de oecume­ne, waar het zegt: ‘Kerken moeten niet de com­petitie aangaan, het gaat om wat ons verbindt’. Dus toch oecumene in het weekend, waarin christenen samenkomen om de ‘Dag des Heren’ te vieren. Op 1 mei en 5 juni vinden de volgen­de vieringen plaats.

 

TB.