Procedure Hulp en Recht

 

Donderdag 1 april 2010

 

Aan alle priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten,

 

 

Aan de vooravond van Pasen wil ik u nader informeren over het thema seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Naar aanleiding van de eerste berichten daarover heb ik begin maart seksueel misbruik van kinderen door geestelijken ten zeerste veroordeeld en gezegd dat slachtoffers recht hebben op erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Ook heb ik aangegeven dat slachtoffers zich dienen te melden bij de instelling Hulp & Recht, dat hen helpt hun melding goed te formuleren, zodat deze onderzocht kan worden.

 

De Nederlandse bisschoppen hebben samen met de bestuurders van KNR vervolgens op 9 maart een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin ze aan hen die slachtoffer werden van misbruik binnen katholieke internaten hun diep gevoelde medeleven en excuses aanbieden. Ook hebben ze de heer Deetman gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen. Via de website van het bisdom Den Bosch en via de media heeft u zich hiervan op de hoogte kunnen stellen.

 

Inmiddels is er meer bekend over het traject dat Hulp & Recht gaat inzetten. In de tweede helft van de week na Pasen ontvangen alle melders (nu 1200) een brief per e-mail of per post. Hulp & Recht zal hierover communiceren met de contactpersonen in de bisdommen. Voor ons bisdom is dit de kanselier, mr. V.J.A.W.A Peters. Deken drs. L.J.W. Verhoeven is de gedelegeerde voor Hulp & Recht (040 2427819 of ljwverhoeven@onsneteindhoven.nl). Hij ontvangt via het bisdom eventuele meldingen en is ook de persoon bij wie mensen terecht kunnen voor hulp. Desgewenst kunnen vrouwelijke slachtoffers via hem ook door een vrouw geholpen worden. Deken Verhoeven verwijst mensen die zich bij hem melden naar Hulp & Recht, waar ze zich kunnen melden. Verder wil ik er nadrukkelijk op wijzen dat het te allen tijde mogelijk is om aangifte te doen bij de politie. Mensen kunnen zich zowel bij Hulp & Recht als de politie melden. Mocht u iemand tegenkomen die een melding wil doen, wijst u dan nadrukkelijk op beide opties.

 

Mocht u door de media benaderd worden dan verzoek ik u contact op te nemen met de woordvoerder van het bisdom, de heer M. Savelsbergh: 06-51104640 of msavelsbergh@bisdomdenbosch.nl. De woordvoering op het thema gebeurt allereerst landelijk op kerkprovinciaal niveau.

 

Tijdens mijn preek in de chrismamis van woensdag 31 maart, een bij uitstek diocesane viering, ben ik nader ingegaan op het thema. Het zijn geen makkelijke tijden voor de Kerk op dit moment. Toch is het van belang dat we elkaar steunen en bemoedigen. Vanuit dat perspectief wens ik mede namens mijn directe medewerkers een Zalig Pasen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Drs. A.L.M. Hurkmans

Bisschop van ’s-Hertogenbosch