Column maart 2012

De gewonde kerk

Het rapport van de commissie Deetman ligt nu op tafel met als titel Seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk. Voor België ligt er een ander rapport met als titel Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de kerk. Beide rapporten spreken over de gewonde kerk, maar wellicht toch op een andere manier.

Het rapport Deetman gaat recht op de problematiek af zonder iets te verbloemen. Het Vlaamse rapport vertrekt vanuit de positie van de slachtoffers, aan wie onrecht en verdriet zijn aangedaan. Bovendien spreekt het in het algemeen over een globale aanpak van de problematiek zonder zich tot bepaalde vormen te beperken.
Het is de bedoeling dat vanuit de rapporten resoluut de kant van de slachtoffers wordt geko­ zen. In het verleden werd steeds gekozen voor het imago van de kerk, waardoor de daders in een onaantastbare machtspositie kwamen te verkeren. De slachtoffers werden de eenzaam­ heid ingeduwd, waar niemand oog voor hen had. Het slachtoffer moet opnieuw stem en zeggenschap krijgen. Dat kan alleen als hij – of zijzelf aangeeft, welk herstel gewenst is.
Dat de aandacht nu naar de slachtoffers uitgaat betekent niet dat de daders voortaan worden vergeten. Voor hen geldt dat een rechtmatige aanpak noodzakelijk is. De achterliggende intentie moet zijn dat seksueel misbruik altijd veroordeeld moet worden. Nultolerantie en pre-ventie evenals gedeelde verantwoordelijkheid van bisschoppen en religieuze oversten moeten voorop staan. Tegelijk weten we, dat het probleem nooit uitgebannen kan worden, omdat de zwakheid van de mens daarbij in de weg staat.

Het zal duidelijk zijn dat men voorzichtig met de voorliggende problematiek moet omgaan.
De kleinste fout in de procedure kan grote gevolgen hebben. Professor Wolters, voorzitter van het Platform Hulpverlening, verbonden aan het Meldpunt Seksueel Misbruik, heeft nu al besloten zijn functie neer te leggen. Hij moti­veert deze beslissing als volgt: ‘De intensiteit en de eenzijdigheid van het maatschappelijk debat en de grote onrust die dat oproept blokkeren de mogelijkheid van zorgvuldige hulpverlening:
Onder deze omstandigheden kan hij zijn profes­sionele verantwoordelijkheid niet waar maken. Het is te waarderen dat hij dit standpunt in­ neemt, maar het is niet te hopen dat de onrust die hierdoor opgeroepen wordt, fnuikend zal zijn voor het herstelproces. De gewonde kerk moet genezen worden.

TB.