De parochie van Lierop

 

 

WAT WIJ DEDEN

Naar aanleiding van het artikel: “Interesseert het niemand meer? ” van Peer Ver­hoeven in De Roerom van maart 2009 willen wij onder uw aandacht brengen wat wij hebben gedaan met de boodschap vanuit het bisdom Den Bosch om de driehonderd parochies terug te brengen naar zestig parochies. 

Wij zijn een kleine gemeenschap van vijf­honderd gezinnen te Lierop. Wij hebben op dit moment nog een eigen pastoor en een actieve geloofsgemeenschap met grote betrokkenheid. We hebben ongeveer 130 vrijwilligers die actief zijn in onze Koe­pelkerk en zijn daar trots op. Wij maken ons wel degelijk zorgen om wat er staat te gebeuren.

Wij als kerkbestuur hebben daarom een brief gestuurd naar bisdom Den Bosch waarvan ik u een bijlage zal toevoegen. Wij hebben gevraagd om een reactie van de bisschop maar tot op heden nog niets ontvangen. De brief is ook geplaatst in ons parochieblad De koepel. Ook hebben wij deze brief verstuurd naar de omlig­gende parochies om onder de aandacht te brengen dat wij ons zorgen maken. We hebben daar positieve reacties op gekre­gen maar of ze verder iets met de brief hebben gedaan naar het bisdom toe we­ten we niet. Ook hebben we de brief ver­stuurd naar onze nieuwe deken Van de Laar maar hij zei ons dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
Wij willen u ook graag laten weten wat we hebben gedaan tot op heden. We twij­felen nog of we de media verder gaan op­zoeken. U bent vrij om onze brief te plaat­sen.

Hartelijke groet namens het kerkbe­stuur Heilige Naam Jezus te Lierop,

Els van der Heijden

Lierop, 6 februari 2009 

Geachte Monseigneur Hurkmans,

Bij het lezen van de berichten over de be­leidsplannen van het bisdom Den Bosch voelen we ons als geloofsgemeenschap in het kleine Brabantse dorp Lierop meer dan een beetje teleurgesteld. Het gaat alle­maal over een nieuwe structuur en schaal­vergroting. We snappen dat het geringer wordend aantal priesters, het afnemend kerkbezoek, de financiële tekorten e.d. het bisdom nopen om maatregelen te tref­fen. Maar al die maatregelen lijken wel gebaseerd op een traditioneel kerkbeeld, waarin men wil vasthouden aan een door gewijde priesters gedragen kerk, met een duidelijke nadruk op de eucharistie en de andere sacramenten.

Daartegenover zou je ook een andere vi­sie kunnen ontwikkelen, een visie die het heden serieus neemt en niet tot elke prijs vasthoudt aan het verleden. In deze visie kan het afnemend aantal priesters en de toename van pastoraal bewogen en goed toegeruste leken – onder wie opvallend veel vrouwen – uitgangspunt worden van een nieuw kerkbeeld, – een kerkbeeld, waarin de vrouw een grotere rol speelt en waarin de plaatselijke geloofsgemeen­schap serieus wordt genomen. In deze visie zijn kleinschaligheid, nabijheid en menselijke maat de sleutelwoorden. Dus vragen wij met aandrang dat het bisdom niet alles concentreert rond enkele gewij­de priesters, maar juist de plaatselijke ge­loofsgemeenschappen zelfstandig de kans biedt hun geloof te vieren en te beleven. Het lijkt erop dat het bisdom liever ziet dat een kerk dan maar gesloten wordt en de gelovigen in een andere kerk, waar wel de eucharistie wordt gevierd, gaan kerken. Maar dat is volgens ons de dood van de plaatselijke geloofsgemeenschap, zeker in de kleine kernen.

Wat zou het mooi zijn als er vanuit het bisdom inspirerende geluiden kwamen over de mogelijkheden om op lokaal ni­veau op een eigentijdse manier samen ge­loofsgemeenschap te kunnen zijn, in de hoop dat er zodoende naast ‘het wonder van Maartensdijk’ ook een wonder van Lierop en nog vele andere Brabantse dor­pen mag geschieden. Graag horen wij een reactie uwerzijds. 

Met vriendelijke groet, namens het kerkbestuur, 

Pastoor J.Zwirs, voorzitter
E. v.d. Heijden, secretaris