Wat zegt het slotdocument?


De synode over jonge mensen, wat zegt het slotdocument? 

Op zaterdagmiddag wordt het Einddocument van de XV Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode bestaande uit 3 delen, 12 hoofdstukken, 167 paragrafen en 60 bladzijden goedgekeurd..

De tekst werd met applaus ontvangen, zei kardinaal da Rocha. Het is “het resultaat van echt teamwork” van de synodevaders, samen met andere deelnemers en “de jongeren op een bijzondere manier”.
In het documentzijn 364 amandementen verwerkt en is aangenomen met de vereiste 2/3 meerderheid. 

De leidende gedachte voor het einddocument is het verhaal van de leerlingen van Emmaüs, verteld door de evangelist Lukas. Dit verhaal geeft een aanvulling aan het werkdocument van de synode.
 

Deel een: “Hij wandelde met hen”

Het eerste deel van het document gaat in op concrete aspecten van het leven van jongeren. Het benadrukt het belang van scholen en parochies. Het erkent de noodzaak dat leken worden opgeleid om jongeren te begeleiden, vooral omdat priesters en bisschoppen al overbelast zijn. Het document onderstreept daarbij de onvervangbare rol van katholieke onderwijsinstellingen. Het document daagt de parochies uit om hun rol opnieuw te formuleren waar het gaat over ‘roeping’ omdat die tot nu toe dikwijls niet effectief is en niet erg dynamischs, met name op het vlak van de catechese. 

De wereld van jongeren met betrekking tot migratie, misbruik, de “wegwerpcultuur” wordt ook in deel een besproken.
Wat het misbruik betreft, pleit het document voor het “vastberaden treffen van rigoureuze preventieve maatregelen die at dergelijk misbruik verhinderen, te beginnen met de selectie en vorming van degenen aan wie leidinggevende en educatieve functies zijn toevertrouwd”. De wereld van kunst, muziek en sport wordt ook besproken in termen van het gebruik ervan als “pastorale uitgangspunten”.

 

Deel twee: “Hun ogen werden geopend”

Het document noemt jongeren een van de ‘theologische plaatsen’ waarin de Heer zichzelf presenteert. Dankzij hen, zegt het, kan de kerk zichzelf vernieuwen en de “zwaarte en traagheid” afschudden. Het document stelt dat ‘missie’ een “zeker kompas” is voor de jeugd, tot een authentiek en blijvend geluk. Nauw verbonden met het concept van missie is roeping. De roeping tot het doopsel is tegelijk een oproep tot heiligheid. 

Twee andere aspecten die in deel twee aan de orde komen en die bijdragen aan de ontwikkeling van de missie en roeping van jongeren zijn die van begeleiding en van het vermogen tot onderscheiding.

 

Deel drie: “Ze vertrokken onmiddellijk”

De synodevaders presenteren als beeld van de jonge kerk  Maria Magdalena, de eerste getuige van de opstanding. Alle jonge mensen, zo bevestigen de synodevaders unaniem, zijn in Gods hart. 

“Samen de weg gaan” is de dynamiek die de synodevaders in deel drie schetsen. Ze nodigen de Bisschoppenconferenties van over de hele wereld uit om het proces van onderscheiding voort te zetten met het doel een pastorale strategie te ontwikkelen. “Synodaliteit” is een kenmerk van de missie die ons aanmoedigt om van “ik” naar “wij” te gaan en om de pluriformiteit van gezichten, gevoeligheden, oorsprong en culturen onder ogen te zien.

Eén verzoek dat herhaaldelijk  werd gedaan, was het opstellen van een “Gids voor werk onder jongeren met het oog op hun roeping” op nationaal niveau. Zo kunnen leidinggevenden op diocesaan en parochieel vlak beter getraind worden in hun werk met en voor jonge mensen en kan een versplintering van de pastorale zorg worden voorkomen.. 

Het synodedocument herinnert families en christelijke gemeenschappen eraan hoe belangrijk het is om jonge mensen te begeleiden in het ontdekken van de gave van hun seksualiteit. De bisschoppen erkennen dat het moeilijk is voor de Kerk  om in de huidige culturele context ‘de schoonheid van de christelijke visie op seksualiteit’ door te geven. Het is dringend nodig, zegt het document, om hier tot verbetering en vernieuwing te komen.
 

Tot slot brengt het document de verschillende onderwerpen die in de synode zijn behandeld, samen in één gedachte: de oproep tot heiligheid, die oproep geldt iedereen. Door zoveel jonge mensen die, ook in situaties van vervolging trouw willen blijven aan het evangelie, kan de Kerk haar geestelijke vurigheid en apostolische ijver vernieuwen.

bron:vaticannews