Openhartige kardinaal Marx

In een ontmoeting met de pers, in de context van de synode, zei kardinaal Marx: “De Kerk moet veranderen”. Marx, is aartsbisschop van München en Freising, en tevens lid van de Raad van Kardinalen, (K9) een groep naaste adviseurs van de paus.

   “Jonge mensen verwachten, zoals ze in de pre-synode al zeiden, een authentieke kerk, een kerk die openstaat voor het gesprek, een kerk die kan luisteren. Dit staat in alle tussentijdse synodeverslagen, maar dat moet niet alleen papier blijven,” waarschuwt de kardinaal. Een nieuwe vorm van een kerk zijn moet ook ‘zichtbaar zijn in structuren, in instellingen, in concrete ontmoetingen’. Deze boodschap geldt ‘de hele kerk’.

Nieuw saamhorigheidsgevoel

“Vooral in Duitsland heeft het recent aan het licht gekomen misbruikschandaal de kerk geleerd dat het anders moet,”  zei kardinaal Marx. “Nodig is, is een nieuw saamhorigheidsgevoel: Niet alleen hoe ontmoeten bisschoppen jongeren, maar hoe komen we elkaar tegen. We moeten samen kerk zijn. Niet van bovenaf, dat wij als bisschoppen anderen vertellen hoe God over hen denkt. Maar samen optrekken, naar elkaar luisteren, elk met zijn taak, met zijn roeping, ook met zijn opdracht in de kerk, het ambt van bisschop, de paus – maar samen. “

Vrouw en kerk 

Gevraagd naar de kwestie van de p;laats van vrouwen in de kerk, bevestigde kardinaal Marx dat het “hoog tijd” was om vooruitgang te boeken op dit thema en toe te staan dat vrouwen verantwoordelijke posities in de kerkmeer kunnen innemen. Hij begrijpt de aarzeling op dit punt helemaal niet, onderstreepte de kardinaal. “Zijn we nog steeds bezig met de discussie: ja vrouwen dienen op verantwoordelijke posities te komen?” Tien, elf jaar geleden ontving een bisschop bij ons een berisping omdat hij een vrouw had benoemd tot teamleider van een pastoresteam. Dat mag nooit meer gebeuren,” liet de kardinaal  weten. 
Intussen zijn er in 27 Duitse bisdommen elf vrouwen die leiding geven aan een pastoraal team. Dat kan “omdat het geen bevoegdheid is die samenhangt met een wijding, zoals bij een eucharistieviering, maar een taak op het vlak van administratie en pastoraal beleid.”

Het feit dat priesterwijding voorbehouden is aan mannen in de katholieke kerk mag niet de indruk wekken “dat dit een voorwendsel is om de macht in handen van mannen te houden”, voegde de kardinaal eraan toe. Hij sprak begrip uit voor jonge vrouwen die zich afwendden van de katholieke kerk wegens gebrek aan perspectief en verwees naar het succesvolle mentorprogramma voor vrouwen die leidinggevende taken krijgen in de kerk in Duitsland. “We zouden dwaas zijn in de kerk als we het potentieel van zeer getalenteerde, toegewijde, spiritueel gevoelige vrouwen niet serieus zouden nemen en over het hoofd zouden zien.” 

In de universele kerk moet iedere plaatselijke kerk haar eigen inbreng kunnen hebben. De ervaringen uit de oecumene hebben ons in Duitsland de ogen geopend voor de vrouwenproblematiek, aldus de  kardinaal. “De participatie van vrouwen op leidinggevende plaatsen is een dringende zaak voor de hele Kerk, anders verliezen we veel vrouwen die terecht zeggen ‘als ik niet mijn bijdrage niet kan leveren, wat doe ik hier dan nog?’

LGBT

Ook het onderwerp homoseksualiteit werd besproken tijdens de persconferentie. Het het voorbereidend werkdocument van de synode, bevat de term ‘LGBT’, dat verwijst naar anders geaarde mensen; het gebruik van die term heeft sommige deelnemers aan de synode geïrriteerd. De bisschop van Mamfe in Kameroen, Andrew Nkea Fuanya, onderstreepte onlangs nog dat hij bij de stemming over het definitieve document waarin de term LGBT zou voorkomen, tegen zou stemmen. Hij rechtvaardigde dit met het feit dat homoseksualiteit en transgender geen probleem is in zijn bisdom. “99,9 procent van de tieners zou naar me toe komen en me vragen: wat is dat?” legde de Afrikaanse bisschop uit. “Ik zal tijd moeten nemen om iets te gaan bestuderen waarmee ik niet bekend ben.” 

Bisschop Nkea Fuanya sloot niet uit dat een debat over homoseksualiteit in de toekomst ook in de Afrikaanse samenleving zou kunnen ontstaan. “De maatschappij is in beweging. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat [homoseksualiteit / LGBT] niet bestaat in Afrika. Daarover is geen overeenstemming, althans niet in mijn land. Wanneer de zaken zich ontwikkelen, kan het op een dag gebeuren. Maar het is nog niet zo ver.” 
Een synode van bisschoppen moet zich richten op de thema’s die relevant zijn voor de wereldkerk, aldus bisschop Fuanya, het gaat hier niet om problemen van afzonderlijke continenten of van plaatselijke kerken. “
 

Kardinaal Marx stond achter Bisschop uit Kameroen en zei: “De Kerk moet spreken op een manier die voor iedereen begrijpelijk is”. De synode wil geen leeruitspraken doen over seksualiteit, maar uitvinden hoe de kerk jongeren het beste kan begeleiden. “We zijn slim genoeg om dubbelzinnig woordgebruik te vermijden” zei Marx. De culturen zijn echter gewoon anders. In Duitsland en andere landen “kwam het onderwerp homoseksualiteit vanuit de jongeren zelf”, in andere culturen kan dat anders zijn. Daarom moeten er “in verschillende kerken verschillende benaderingen mogelijk zijn van dit thema.”

 

Bron: Vaticaan nieuws 

foto:  kerknet.be