Nog een bijdrage

Aan Bisdom Den Bosch

t.a.v. de Weledele Heer R. Mutsaerts Parade 11, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch
Betreft: fusies van parochies.

 

Geachte Heer Mutsaerts,

Ik las het op de voorkant van het BD van de afgelopen dagen. Ik citeer: ‘”. Het proces om parochies samen te voegen .. , gaat veel beter en sneller dan we verwacht hadden .. ,’ Uit deze zinsnede blijkt de nodige (zelf)voldoening en we weten dat het niet waar is! Hier bij ons in St. Oedenrode is onze pastor-deken al geruime tijd ziek en daardoor ook al langer afwezig. Vanaf de eerste geruchten over een mogelijke fusie van de verschillende parochies binnen het dekenaat was al duidelijk dat hierbij de grootst mogelijke problemen enz. zouden ontstaan. Onder andere – ja – de vrees voor het verlies van identiteit, maar ook het pijnlijke besef dat er nauwelijks mogelijkheden en ruimte waren voor een actieve participatie/inspraak van de kant van de gelovigen. Onze kerk is een harteloze kerk geworden en u bent daar in uw functie één van de uitgesproken exponenten van. Uw kerkbeeld is geschoeid op ecclesiologische en dogmatische gronden en – opnieuw! – is er geen plaats voor de leek. Van de rebelse pastor-klokkenluider op de ‘Ringbaan-West’ in Tilburg tot en met de verharding in de liturgie: allemaal feiten die er op wijzen dat u en uw collega’s in het bisdom niet zijn begaan met mensen. U bruskeert hiermee het voorbeeld van de Man uit Nazaret, die o.a. met de confrontatie met de overspelige vrouwen later in het verhaal over de weduwe en het penningske liet zien: ‘Ik houd van mensen,’! De kerk die u en uw mede-bestuurders voor ogen staat heeft geen toekomst, omdat er met mensen – bijna – geen rekening wordt gehouden. Enkele maanden geleden nog heb ik vanuit mijn theologische en bedrijfsmatige achtergronden een concept-schets aangeboden om de fusie hier in St. Oedenrode mede gestalte te geven. Ook in de diensten denk ik aan de publicatie Leken gaan voor, waarbij een duidelijk antwoord zou kunnen zijn gegeven op het nijpende priestertekort in ons diocees. Maar we weten het: in de toekomst zullen alleen nog gewijde priesters mogen voorgaan in de eucharistievieringen en de volgende kaalslag zal hierdoor een feit zijn. Uit mijn Tilburgse tijd – ik heb u en uw vader nog goed gekend – her­inner ik mij de 38 kerktorens naast de 38 fabriekspijpen van de stof­fenfabrieken. Tilburg, de ‘schoonste stad van het laand’. Nu niet meer. Er resten nog enkele parochies. De goede oude tijd zal nooit meer terugkomen, zeker niet in het licht van de huidige kerkpolitiek. Het is jammer en het is te betreuren dat het huidige beleid leidt tot verdriet en frustraties bij gelovigen en pastores. Wat de laatsten betreft: hun functioneren wordt ernstig bemoeilijkt.

Met groeten,

J.K. Raaijmakers, St. Oedenrode 4/4/2011